ඇතුලෙ ඉඳන් ආව SF ලොක්කා ආන්දෝලනාත්මක කතාවක් එක්ක ආයෙත් වීඩියෝවකින් එළියට එයි - වීඩියෝ


we;=f, b|ka wdj SF f,dlald wdkafoda,kd;aul l;djla tlal wdfh;a ùäfhdajlska t<shg ths - ùäfhda 
ysgmq lrdfÜ Y+r jika; fidhsidf.a >d;khg ielmsg w;awvx.=jg m;aj miq.shod ksoyi ,enQ bfrdaka rKisxy fyj;a SF f,dl+ ysfrka ksoyiaj meñK wdkafoda,kd;aul ùäfhdajla wka;¾cd,hg tl;= lr ;sfnkjd'

meh Nd.hla mqrdjg Èfjk fuu ùäfhdafjka Tyq ;uka ms<sn|j y÷kajd§ula isÿlrk w;r miqj Tyq rgg fiajh lrkakg foaYmd,k mlaI mdg fkdue;sj bÈßm;ajk njgo mjikjd'''ææ

fï tys ùäfhdajhs'''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.