ආදරෙයි පණ ගොඩක්, ආයිත් අපි අතරටම එන්න - මියගිය සමයං දුන් මුද්දකුත් එක්ක බිරිඳ ෆේස්බුක් දැමූ සංවේදී සටහන - Photos


wdofrhs mK f.dvla" wdhs;a wms w;rgu tkak - ñh.sh iuhx ÿka uqoaol=;a tlal ìß| f*ianqla oeuQ ixfõ§ igyk - Photos
miq.shod nkaOkd.dr nia r:fha§ iuhx keue;s md;d, kdhlhd >d;khg ,lalr m,d.sh msßia fï jk úg;a fidhd .ekSug yelsj keye'

Tjqka fidhd fmd,sia lKavdhï lsysmhlau mÍlaIK mj;ajk w;r iuhxf.a ìß| njg mejfik ldka;djla úiska fï jk úg wehf.a f*ianqla .sKqfï ;u ieñhdf.a urKh ms<sn|j igyka lsysmhla ;nd ;sfnkjd'

weh mjikafka ;ukaf.a bÈß wruqK ;u ieñhd fjkqfjka orejdf.a wkd.;h hym;a lsÍu nj jk w;r ;u orejd cd;Hka;r mdie,l wOHdmkh ,nk nj mjik weh orejdf.a mshd ljqo hkak mdie,g fy<slr fkdue;s nj;a mjikjd'

tfukau ñh.sh iuhx úiska wehg ,ndÿka uqoaolao f*ianqla .sKqfï m<lr we;s weh tys i|yka lr we;af;a zzwdofrhs mK f.dvla" wdhs;a wms w;rgu tkakzz f,iskqhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.