ගණිකා නිවස්න කලාපයක ඡායාරූප පෙලක් ලොවක් කළඹයි - Photos


.‚ld ksjiak l,dmhl PdhdrEm fm,la f,djla l<Uhs - Photos
.‚ld jD;a;sh kS;s.; lr,d ;sfhk uqia,sï rgj,aj,ska tlla ;uhs nx.a,dfoaYh'

tys gka.d,s Èia;%slalfha lkaomdr .‚ld ksjiak l,dmh ;uhs nx.a,dfoaYfha fojeks úYd,;u jf.au mer‚u .‚ld ksjdi l,dmh'
tys b;sydih jir 200 lg jvd mer‚ njhs jd¾;d jkafka'

fuu l,dmh k.rhla f,i thgu wdfõ‚l ‍fj<ka|ka yd lvms,a we;=¿ ish¨‍ fiajdo imhkakkao isákjd'

fuu .‚ld ksjdi l,dmfha PdhdrEm lsysmhla cdhdrEmlrK udOHfõÈfhl= jk Sandra Hoyn úiska ,ndf.k udOHhg uqodyer ;snqKd'

tu PdhdrEm .ek woyia olajñka Tyq mjid ;snqfKa ˜‍nx.a,dfoaY .‚ldjka idudkH iudcfha§ oeä mSvkhg iy fldka lsÍug ,laj ;sfnkjd'

trg .‚ldjkag udkj whs;sjdislï ke;' ta ksidu Tjqka iudchg we;=¨‍ fkdù .‚ld ksjiak ;=,gu ù Ôj;a ùug W;aidy lrhs'

fuu ksjiakj, isák fndfyda ldka;djka b;d wvq jhiska fuys f.kú;a ;sfnk w;r fndfyda ÿlaÅ; Ôú;hla .;lrkjd'

fï ldka;djka jhi wjqreÿ 14 isg by<g wh;a njhs Tyq mjid ;sfnkafka'
tu wdkafoda,kd;aul Pdhdrem fm< my, úÈfhdafjka Tng kerôh yelsh Loading...

No comments:

Powered by Blogger.