රටක් ආදරය කළ චමින්ද වාස්ගේ කවුරුත් නොදත් රහසක් හෙළිවෙයි - Photos


rgla wdorh l< pñkao jdiaf.a ljqre;a fkdo;a ryila fy<sfjhs - Photos
j¾Kl=,iQßh mgneÈf.a WIdka; fcdaima pñkao jdia tfyu;a ke;a;ï f,dalfha f,dal l%slÜ l%Svdf,da,Ska w;r jvd;a ckm%sh jqK pñkao jdia oeka ksyv pß;hla njg m;a fj,d '

kuq;a tod kï Tyqf.a mkaÿfõ fõ.hg fndfyda cd;Hka;r ms;slrejka oK .eiqjd lsõfjd;a yß 'ta úÈyg ld w;r;a l;dnyg ,la jqK pñkao jdia oekg  jir lsysmhlg fmr m%:u újdyfhka fjka jqK jdia wdfhu;a újdy jqKd lsh,d wdrxÑ jqKd'

weh kñka n¾ks o w,aúia ' pñkao jdia Y%S ,xld cd;sl lKavdhfuka bj;a ù úfoia rgl Ôj;a jQ ld,fha n¾ksj uqK.eiS we;s jQ iunkaOfhka miqj újdy jqKd lsh,hs wdrxÑh kï'

Tjqkaf.a PdhdrEm my;ska n,kakLoading...

No comments:

Powered by Blogger.