මරාගෙන මැරෙන ISIS ත්‍රස්ථයින් එනු දැක දිවි පරදුවට තබා සගයින් බේරූ සෙබලෙකුගේ වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට - වීඩියෝ


urdf.k uefrk ISIS ;%ia:hska tkq oel Èú mrÿjg ;nd i.hska fírE finf,l=f.a ùäfhdajla wka;¾cd,hg - ùäfhda
brdlfha hqO fiajfha ksr;j isák finf,l= úiska ISIS ;%ia:hska t,a,l< urdf.k uefrk m%ydrhlska ;u i.hska fírd.;a whqre oelafjk ùäfhdajla úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'

isoaêfhka fuu fin,do ñhf.dia we;s w;r Tyq l< lemlsÍu iïnkaOfhka fndfyda fofkl= fuu fin,dg ia;+;sh mqolr we;s w;r Tyq urdf.k uefrk ISIS ;%ia:hska meñ‚ r:h tkq oel ta foig f.dia Tjqkaf.a m%ydrh k;r lsÍug iu;a fjkjd'

ta fya;=fjka Ôú; /ilau fírd.kakg fin,d iu;ajk whqre oelafjk ùäfhdajhs fï'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.