වසරේ හොඳම වැඩසටහන DJ අරා & පැස්බරා..! තමන්ගේ හැකියාවට හිමි සම්මානය හිරු ගනිද්දී සියතට ගිය ඔරිජිනල් අරා – පැස්බරා නැගී සිට අත්පුඩි ගසයි


jif¾ fyd|u jevigyk DJ wrd & meianrd''æ ;ukaf.a yelshdjg ysñ iïudkh ysre .ksoa§ ish;g .sh Tßðk,a wrd - meianrd ke.S isg w;amqä .ihs
2017jif¾ ia,sï kS,aika iïudk Wf<, Bfha ^10& rd;%S fld<U fjdag¾ia taaÊ mßY%fha§ meje;ajqKd'

tys§ 2016 jif¾ ckm%su .=jkaúÿ,s jevigykg ysñ iïudkh DJ wrd & meianrd jevigykg ysñjQ w;r tu iïudkh ,nd.kafka ljqrekao hkak ms<sn|j tu wjia:djg meñK isá fndfyda msßila l=;=y,fhka n,d isáhd'

thg fya;= jQfha iïudkh fuu jevigyk ,nd.kakg ;ukaf.a yelshdjka lr<shg f.k wd ßh,a DJ wrd & meianrd miq.sh Èfkl ysre FM .=jkaúÿ,sfhka bj;aù ish; .=jka úÿ,sh iuÕ tlaùuhs'

flfia kuq;a 2016 jir i|yd jk fuu iïudk W<f,a§ Tjqka fofokdf.a yelshdjkag ysñ iïudkh ysre kd<sldj fjkqfjka iïudk Wf<, i|yd meñ‚ msßi ,nd.;a w;r tys§ úfYaI isÿùulao isÿjqKd'

ta fuu wjia:djg iyNd.S ù isá Original DJ wrd & meianrd fyj;a wrúkao f,dl=f.a yd Èiakd uqKisxy ysre kd<sldjg iïudkh ysñfjoa§ ke.S isg i;=áka w;afmd<ika ,nd§u jk w;r tu l%shdjg fndfyda fofkl=f.a m%ixYdjkao ysñjqKd'

ysre kd<sldj iïudkh ,nd.;a;o meñK isá msßi fï jkúg ish; kd<sldfõ fiajhg tlaj isák Original DJ wrd & meianrd fj; meñK iïudk ysre kd<sldjg ,ndfokakg jQ lemùu fjkqfjka Tjqkag iqNme;=ï tlalsÍuo fuys§ ldf.a;a wjOdkhg fhduqjqKd'

fjk;a ksfõolhska fofofkl= fhdodf.k fï jk úg ysre kd<sldfõ úldYh jk wrd meianrd jevigyk fYa‚.;lsÍï j, my<g lvdjefgñka we;s w;r ish; kd<sldfõ Original DJ wrd & meianrd jevigyk fï jk úg l%ufhka fYa‚.; lsÍïj, by<gu meñfKñka ;sfnkjd'

flfia kuq;a ;ukag ysñ iïudkh fï jif¾§ ysre udOH wdh;kh ,nd .;a;o ,nk jif¾§ wrúkao f,dl=f.ag iy Èiakd uqKisxyg th ish; kd<sldj fjkqfjka ,nd .ekSug yelsjkq we;s nj udOH lafIa;%fha fndfyd fofkl=f.a u;hhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.