සාරංග හා උමාලි විවාහය සම්බන්ධයෙන් සාරංග පළමුවරට බුකියේ සටහනක් දමයි


idrx. yd Wud,s újdyh iïnkaOfhka idrx. m<uqjrg nqlsfha igykla ouhs 
idrx. Èidfialr yd Wud,s ;s,lr;ak iïnkaOfhka fï ojiaj, me;sfrk l:dj ;uhs fï fofokdf.a újdyh foor,d lshk tl'

flfiafj;;a fï iïnkaOfhka idrx. fyda Wud,s lsisjla m%ldY lr keye' idrx. wo WoEik ;ukaf.a f*ianqla .sKqug igykla tlalr ;snqKd'

tys i|yka jqfka —n,af,d nqr,d nqr,d Wkau md;afjkjd' l÷ tfyuuhs˜ hkqfjka'

flfiafj;;a idrx. fufyu lsh,d ;sfhkafka fïÈkj, iudc cd,d udOHj, Tjqka fofokd iïnkaOfhka me;sfrk l:dj,g m%;spdrhla jYfhka lsh,d ;uhs fldhs ljqre;a lshkafka'

idrx. ;enq f*ianqla igyk my;skaLoading...

No comments:

Powered by Blogger.