අවුරුදු පහළොවකට පස්සේ තමයි අබසිරි මගේ හෙළුව දකින්නේ..


wjqreÿ myf<djlg miafia ;uhs wnisß uf.a fy¿j olskafka'' 
uD; YÍrd.drfha§ Tyq ug l< foaj,a okafka uu ú;rhs'
fiañŒ boaou,af.dv lshkafka úúO ks¾udK Tiafia rislhkaf.a yoj;a Èkd.;a;= pß;hla'

úúO l,d yelshdjkaf.ka risl yoj;a mskjk ;rejla jqKq fiañŒ fï Èkj, meje;afjk uyd iqmsß ;re ix.%duh Hiru megastars fõÈldfõ udhkaia lKavdhu ksfhdackh lrkjd'

b;sx fiañŒf.a w¨‍;au úia;r .ek;a" w¨‍;ska iïnkaOjqKq fjkiau Ñ;%mghla .ek;a i;swka; mqj;am;lg lsh,d ;snqfKa fï úÈyg'

b;sx fldfyduo fudkjo fï ojiaj, w¨‍;au jev''@
jev kï lsysmhlgu w;.y,d ;sfhkafka'

wjqreÿ mylg miafia fg,s kdgH follg iïnkaO jqKd'

we;a;gu oeka fyd| fg,s kdgH ìysfjkjd wvqhs'

jeämqru fma%laIlhd w;r ckm%sh Tn ckm%sh jqfKa flduä pß; yryd' kej; flduä pß; rÕmdkafka keoao''@
Tõ''' wdfhu;a flduä fg,s kdgHhlg iïnkaO fjkak wdihs''

wms yefruq ˜‍28˜‍ iskud ks¾udKfha iqoaÈf.a pß;h me;a;g' fï iskud ks¾udKfha Tn ksrEmKh lrk iqoaÈf.a pß;h .ek l;d lf<d;a''@
28 lshkafka ldka;djg úfYaI iy iEu ldka;djlau kerôh hq;= Ñ;%mghla'


wfma iudcfha ixialD;sh;a tlal yeÕSï ysrlr,d b|,d tajd msglrk wjia:djkaj,È isoaO fjk isÿùï iuqodhla ;uhs 28 yryd Tng f.k tkafka'

iqoaÈ lshkafka l;d lrk uD; YÍrhla'

iqoaÈ fï iudcfha mSvdjg m;afj,d l=ßre iudcfhka fyïn;a jqKq .eye‚hla'

Ôj;a fj,d ysgmq iqoaÈg jvd ¥IKh lr,d ur,d odmq iqoaÈ iudchg we;a; l;d lrkjd'

iqoaÈ lshkak yokafk;a fï iudcfha tla;rd me;slvla .ek'

ldka;d ysxikh" ia;%S ¥IKh" lshk iudcfha yex.=k ,sx.sl;aj wdYdj we;=f,a f;rfmk ;sßikalu ksid iudcfha wmg ks;r wefyk l;d jf.a ;uhs wmf.a iqoaÈf.a brKu;a'

Ñ;%mgh we;=f,a ,sx.;ajh .eko jeämqru l;dfjkafka''@
fï l;dfõ fldfyaj;a ,sx.sl;ajh .ek l;d lrkafka keye'

iqoaÈ jir 15 la iajdñhdf.ka fjka fj,d b|mq ldka;djla'

˜‍ uf.a ukqiaihd ug yïnjqfKa yïnfjkak ´ku ke;s ;eklÈ' thd udj lid| n¢kakï lsõjd'

ta;a'''
ieñhdf.ka fjkafj,d iqoaÈ fld<U riaidjla fydhdf.k hkjd' tys§ weh ¥IKhg ,lafj,d >d;khg ,lafjkjd'

iqoaÈ ñh .shdg miafia ieñhd thdf.a ñksh .ug f.ak w;r;=rÈ isoaëka iuqodhla isoaO fjkjd'

iqoaÈ ñh.sh;a weh i;H iudchg lshkjd'

we;a;gu fï l;dj f;areï.kak ´fka krU,du ;uhs'

fï uereKq pß;hla lrmq m<jeks j;djo'@
keye'' fg,s kdgHj, ñh.sh pß; ksrEmKh lr,d ;sfhkjd'

ta;a ta yeu pß;hlgu jvd iqoaÈf.a pß;h fjkia'

iqoaÈ lshk pß;fhka fjkafka urKh ;=, b|f.k fma%laIlhd wduka;%Kh lsÍula'

ta lshkafka Tfí pß;h wNsfhda.d;aulhs'@
fï rx.kh wNsfhda.d;aulhs lshkjg jvd fndfydu wudre rx.khla lsõfjd;a ksjerÈhs'

ÿj,d mek,d lrk rx.kh;a f,aisfhka lrkak mq¿jka jqKdg u, ñ‚hla we;=f,a bkak pß;hla rÕmdk tl f,ais keye'

fuu Ñ;%mgfha§ Tn fma%laIlhdg uqK .efykafka uD; YÍrd.drfha§' ,dÉpqfjka ,dÉpqjg wer,d fmkajk uD; YÍrj,ska fudllao fma%laIlhdg lshkak yokafka''@
ldka;djg ;sfhk wkdrlaIs; nj ,sx.sl ysxikfha wfodakdj Èfkka Èk by< hk fï fÄojdplh fmkajkak ;uhs ¥IKh fj,d uereKq ;re‚hkaf.a YÍr fmkajkafka'

rd.fhka msmdis; fj,d bkak ;sßika ñksiaiqkaf.a ;sßika jev fmakak neß ksihs iqoaÈ lshk pß;h yryd fma%laIlhdg lshkak W;aiy lrkafka'

˜‍ wjqreÿ myf<djlg miafia ;uhs wnisß uf.a fy¿j olskafka'' uD; YÍrd.drfha§ Tyq ug l< foaj,a okafka uu ú;rhs'

wfma rfÜ ;uka .ek we;a; lshkak mK ;sfhk ukqiaifhl=gkï neye'

iqoaÈ lshkafka ¥IKh fldg urd oeuqKq .eye‚hlf.a Ôú;h újrKh lr.ekSug lrk W;aiyhla'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.