දඹුල්ලේ දරු ප‍්‍රසූතියෙන් පසු උපත් පාලනයකට නතුවන ලෙසට බලපෑම්


oUq,af,a ore m‍%iQ;sfhka miq Wm;a md,khlg k;=jk f,ig n,mEï
oUq,a, uQ,sl frdayf,a§ ore m‍%iQ;sfhka miq frdayf,ka msgj hdug iQodkï jk uõjrekag Wm;a md,khlg k;=jk f,ig n,mEï isÿlrk nj fk;a ksjqia fj; jd¾;d jqKd' 

ta i|yd uõjrekag n,y;aldrfhka Wm;a md,k WmlrKhla YÍrfha iú lrk njghs f;dr;=re jd¾;d jqfKa' 

Bg wlue;s uõjrekag ksfjia fj; hd fkd§ Èk .Kkla frday,a jdÜgq ;=< wÆ; Wmka ì<sodo iu. n,y;aldrfhka r|jd .kakd njo i|yka' 

fï ms<sno fidhd ne,Su ioyd fk;a ksjqia jd¾;dlrejka wo WoEik oUq,a, uQ,sl frday, fj; .shd' 


tys§ uõjreka m‍%ldY lr we;af;a wod< Wm;a md,k WmlrKh iú lsÍug wlue;a; m< l<fyd;a orejdf.a Wmamekak iy;slh ,shk fmdaruh mjd ,nd fkdfok njhs'

oUq,a, frdayf,a isÿjk nj lshk fuu isoaêhg úfrdaOh m< lrñka msßila ,sÅ;j n,OdÍka fj; meñ‚,so lr ;sfnkjd' 

frdayf,a .eì‚ jdÜgqfõ øúv cd;sl ffjoHjßhla fuf,i n,mEï lrk njhs fk;a ksõia jd¾;dlre i|yka lf<a'

fk;a ksjqia fï iïnkaOfhka oUq,a, frdayf,a ffjoH wêldÍ pd,aia kq.fj,f.kao úuiSula l<d' 

Tyq lshdisáfha fujeks isoaêhla ms<sno meñ‚,a,la ,eî we;s nj;a ta ms<sno jydu mÍla‍IKhla isÿlrk nj;ah' 


frda.Skaf.a wlue;af;ka lsisÿ m‍%;sldrhla lsÍug fkdyels njo oUq,a, frdayf,a ffjoH wêldßjrhd jeäÿrg;a lshdisáhd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.