රොෂාන් මහානාමගෙන් මහේලට හා සංගාට කනේ පාරක්


frdIdka uydkduf.ka ufya,g yd ix.dg lfka mdrla 
mlsia;dk iqm¾ ,S.a ;r.dj,sfha wjika uyd ;r.h wo meje;afjkafka ,dfyda¾yS .vd*s l%Svdx.Kfha§ hs'

flfia fj;;a wjika ;r.h ioyd iyNd.S ùug mdlsia;dkhg meñŒug fkdyels nj l=udr ix.laldr yd ufya, chj¾Ok m%ldY lr ;sfnkjd'

ta bl=;a mdlsia;dkfha ,dfyda¾yS § Y%S ,xld lKavdhug t,a,jQ ;%ia;jd§ m%ydrh fya;=fjka'

flfia fj;;a Y%S ,xldfõ frdIdka uydkdu úksiqre jrfhl= f,i fuu ;r.hg iyNd.S jkjd'

Tyq m%ldY lr we;af;a 1996 jif¾ mej;s l%slÜ f,dal l=i,dkh w;r;=r Y%S ,xldfõ fndaïn m%ydrhla isÿ jQ njhs'

tu wjia:dfõ§ bkaÈhdj yd mlsia;dkh Y%S ,xldj iu. isá nj;a Bg lD;.=K oelaùula f,i ;uka fuu ;r.h g úksiqrejrfhl= f,i iyNd.s jknj;a uydkdu m%ldY lr ;sfnkjd'

uydkduf.a fuu m%ldYh mdlsia;dk jHdmdßlfhl= fuku l%Svd f,da,sfhl= jk w,s kjlaú ish Üúg¾ .sKqfï fuf,i igyka lr ;sfnkjd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.