වාහනේ ලක්ෂ ගණනක අලාභය පැත්තක දමා වසු පැටියෙකුගේ ජීවිතය බේරූ අපේ වෛද්‍යවරයෙකුගේ උතුම් වූ මනුස්සකම - වීඩියෝ


jdyfka ,laI .Kkl w,dNh me;a;l oud jiq meáfhl=f.a Ôú;h fírE wfma ffjoHjrfhl=f.a W;=ï jQ ukqiailu - ùäfhda
;ud jdykfha yemqKq .j megfjl=g m%;sldr l< W;=ï ffjoHjrfhl= ms<sn|j jk mqj;la wmg oek.kakg ,enqKd'

fï ffjoHjrhd uyr.u ms<sld frdayf,a fiajh lrk w;r Tyq újdy W;aijhlg iyNd.S ùu i|yd fudag¾ r:fhka hñka isáh§ tljru mdrg mekak jiqmegfjl= ld¾ r:fha .efgkjd'

wk;=ßka jiqmegjdf.a tla mdohlg ydksjk w;r jdykhg nrm;, w,dN ydks isÿjkjd' kuq;a jiq megjdf.a Ôú;h ms<sn|j is;+ fuu ffjojrhd úiska jdykh mfil ;nd wi, isá whf.ka Woõf.k jiqmegjdf.a ;=jd,hg fnfy;a fhdod iqj lrk w;r Tyq l< W;=ï l%shdj iïnkaOfhka f*ianqla .sKqfï fuf,i igykla fhdod ;snqfKa ffjoHjrhdf.a fidfydhqrd úiskqhs''''

zzfuu isÿùu jQfha 2017$03$04 Èkhs' udf.a fidfydhqrd jk uyr.u ms<sld frdayf,a Y,H jHsoH rkaÈ,a m%fudaoa o w,aúia Tyqf.a ìßof.a ke.‚hf.a újdyfha fojeks .uk W;aijh ioyd msg;a ùug tÈk Woeik 8'30 g muK je,sir isg l=reKE., n,d ;u fudag¾ r:fhka msg;a úh'

Tyq úiska Woeik 9g muK Tyq úiska ud fj; ÿrl:k weu;=ula ,nd foñka lshd isáfha ˜‍ tal, § ld¾ tlg yrflla yemamqkd mq¨‍jkakï tk f,ih˜‍'
ud tu ia:dkhg hk úg Woeik 9'30 muK úh' l=reKE., 05 nia ud¾.fha tal, suvu ykaÈfha ish óg¾ 300 muK ñkqjkaf.dv foig hk úg ud yg oel .; yels jqfha oeä ud¾. ;onohla yd fik. jgù isák whqrehs'

tu ia:dkhg .sh úg§ ud yg oel.; yels jqfha udf.a fidfydhqrd úiska fuu i;ajhdg Y,Hl¾uhla isÿ lrk whqrehs' ta jk úg;a tys fndfyda fldgila Tyq úiska wjika lr ;sì‚'

fuu wk;=r weiska ÿgqjka mejiqfõ fuu jeiaish msgqmi n,af,l= t,jd we;s w;r ìhjQ jeiaish m%Odk ud¾.hg fõ.fhka Èj wd nj;a ta iu.u udf.a fidfydhqrdf.a ld¾ r:fha .egqKq nj;ah'

ud hk úg;a jiaishf.a whs;sldßho meñK isá w;r weh jhia.; È,sÿ ldka;djla nj fmkqks'

weiska ÿgqjka mejiqfõ wk;=r isÿjQ jydu udf.a fidfydhqrd ld¾ r:h kj;d meñK t;k isá weh iu. i;dj uyd ud¾.fhka bj;a lr.;a njhs'
i;df.a bÈß mdo folu ld¾ r:fha fndkÜgqfõ je§u ksid tla mdohl wiaÓhla ì§ t,shg meñK ;sì‚'

ud hk úg;a udf.a fidfydhqrd tu ì§ .sh wiaÓh ilid ueyqï ouñka isá w;r tu wk;=r wyïfnka oel tu ia:dkhg meñ‚ fld<U cd;sl frdayf,a ;dlaI‚l Ys,amS uy;afufhl=o wjYH fnfy;a yd Y,H WmlrK cd we, g f.dia f.k tñka ta ioyd iyfhda.h oelajQ w;r ta wi, isá bf,lag%sla jevm,l uy;aufhlao iyfhda.h ,nd ÿks'

wjidkfha id¾:l Y,H l¾uhlska miq i;d whs;sldßh mska foñka /f.k hk ,§'

u,a,s úiska jdykfha rlaIKhg oekqï ÿkafka bka miqjh" Tyq r:hg isÿù we;s ydksh oelafla túgh'
r:h mK.kajkakg mjd fkdyels f,i tkaðu fldgio ydks ù ;sì‚'bka miqj th f,dßhlg mgjd .rdchla fj; f.khk ,§'

fuys we;s jákdu kï ˜‍;udf.a lsisÿ jrolska fuu wk;=r isÿ fkdjqj;a yß je/oao ;nd ;udf.a jdykh fyda ;ud msg;ajkakg .sh .uk .ek fyda fkdis;d m<uqj i;df.a Ôú;h fírd.kakg lrk ,o lemlsÍuhs'

;u Y,H jHsoHd oekqu ñksiqkag fukau ;sßika i;dg;a tlfiau ,nd ÿka fidhqr Tn .ek ud yg lshkak jpk ke;'

wjika jYfha lshkakg we;af;a remsh,a ,laI 120 la ;snq mu‚ka Ôjlhl= úh fkdyels nj;a bka Tíng .sh uq¿ ñksia yd i;aj ixy;shgu odhdo l, yels fu;a;d .=Kh yoj;a ;=, ;sìh hq;= nj;ahzz

fï tu isoaêh jQ wjia:dfõ ùäfhdajhs''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.