සාරංග - උමාලිගෙ විවාහය දෙදරා යාමට හේතුව ධනුක තෑගී දුන් ලේනාද..?


idrx. - Wud,sf. újdyh foord hdug fya;=j Okql ;E.S ÿka f,akdo''@
idrx. Èidfialrf.a iy Wud,sf.a újdyh foord hdug fya;=j Wud,s iy kjl kÆ Okql ä,aIdka w;r we;s wkshï fma%u iïnkaO;djh nj f;dr;=re jd¾;d ù ;sfí'

jir foll muK ld,hl isg Wud,s iy Okql w;r fuu ióm iïnkaOh ;sî we;s w;r wjia:d .kkdjlÈ idrx. úiska Wud,sg fuu iïnkaOh kj;ajd ouk f,i b,a,Sï lr ;sfí' kuq;a Wud,s úiska tu b,a,Su m%;slafIam lr we;s w;r fuu iïnkaOh mj;ajdf.k f.dia ;sfí'

fofokd fjkaj hdug ;rï .eg¨‍j ÿrÈ. f.dia we;af;a Okql úiska Wud,sg iqr;,a f,afkl= ;E.s jYfhka ,nd§fuka miqj nj f;dr;=re jd¾;d ù we;' Wud,s iEu úgu Okqlf.a f,akd iqr;,a lsÍu i|yd lghq;= lsÍu ksid WrK jQ idrx. Wud,sg oeä f,i fodaIdfrdamKh lr we;s w;r th .egqula olajd ÿr È. f.dia ;sfí'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.