ද්විත්ව ශතකය ඔන්න මෙන්න තිබියදී දැවී ගිය කුසල් මෙන්ඩිස්ට ගේමක් දුන් අඟුරුවාතොට පිනුමා මාට්ටු


oaú;aj Y;lh Tkak fukak ;sìh§ oeù .sh l=i,a fukaäiag f.aula ÿka wÕ=‍rejdf;dg mskqud udÜgq
miq.sh Èfkl l%slÜ l%Svl l=i,a fukaäiaf.a ksji we;=¿j ;j;a ksjdi 17la ì| remsh,a ,laI úiailg wêl foam< fidrd.;a ˜‍wÕ=‍rejdf;dg mskqud˜‍ we;=¿ mqoa.,hka ;sfokl= tu foam< iuÕ w;awvx.=jg .ekSug jdoaÿj fmd,sish iu;aù ;sfnkjd'

w;awvx.=jg .;a msßif.ka l< m%Yak lsÍï j,§ tf,i fidrd.;a NdKav /ila 
jdoaÿj" fld<U" mdkÿr yd .,alsiai hk m%foaYj,g úl=Kd ;sìh§ fmd,sish fidhd f.k ;sfnkjd'

fudjqka w;awvx.=jg m;aj ;snqfKa jdoaÿj fmd,sish ,o f;dr;=rla u; ielmsg w;awvx.=jg .;a mqoa.,hl=f.ka isÿ l< m%Yak lsÍfï§ jk w;r mdkÿr W;=r fmd,sia jifï l=i,a fukaäia uy;df.a ksfji we;=¿ ksjdi ;=kla" mdkÿr ol=K tla ksfjila" jdoaÿj ksjdi y;la" l¿;r W;=r ksjdi ;=kla yd fírej, ksjdi ;=kla we;=¿ ksjdi 17l foam< fidrd .;a njg iellref.ka m%Yak lsÍfï§ fy<s ù ;sfnkjd'

tu iellref.ka fy<s jQ f;dr;=re wkqj wÕ=‍rejdf;dg mskqud kue;s mqoa.,hd yd wfkla mqoa.,hd w;awvx.=jg .ekSfuka miq Tjqka fidrd.;a foam< jdoaÿj" mdkÿr" .,alsiai yd fld<U wd§ m%foaYj,g Wlia ;nd yd úl=Kd ;sìh§ fidhd.;a nj fmd,sia ks,Odßfhla mejeiSh'

w;awvx.=jg .;a wÕ=‍rejdf;dg mskqud kue;a;d rka ud, y;la fld,a,lEfï isoaêhla iïnkaOfhka nkaOkd.dr .;j isáh§ ksfjia ì£ï iïnkaOj nkaOkd.dr .;j isá iellre oek y÷kdf.k we;s njg fmd,sia mÍlaIKj,§ wkdjrKh ù we;'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.