සාරාංග, දිනක්ෂි සමග ඕස්ට්‍රේලියාවට


idrdx." ÈklaIs iu. ´iag%ේ,shdjg
idrx. Èidfialr iy Wud,s ;s,lr;akf.a újdyh iïnkaOfhka úúO l:d me;sfrkfldg idrx. yd ÈklaIs w;r mj;sk iïnkaOhla ksid Wud,s úril ù cmdkhg f.dia we;s njgo úúO lgl;d me;sfrkjd'

wms .;a weu;=ulg idrx.f.a mjqf,a {d;sfhl= i|yka lf<a idrx. úfoaY.;jQ njhs'

fï wkqj idrx. ´iag%ේ,shdfõ m%ix.hla i|yd f.dia isákjd'

fï m%ix.h i|yd ÈklaIs m%shidoa we;=¿ k¿ ks<shka lsysmfofkl=o iyNd.S ù ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.