‘දඟ පන්දුවේ ලෝක පූජිතයිනුත් අභිබවමින් ‘රංගන හේරත් තවත් වාර්තාවක් තබයි


‘oÕ mkaÿfõ f,dal mQð;hskq;a wNsnjñka ‘rx.k fyar;a ;j;a jd¾;djla ;nhs
f,dal mQð; oÕ mkaÿ hjkakka fofofkl= jQ uq;a;hshd uqr,sorka yd fIaka fjdaka wNsnjñka ;j;a f,dal jd¾;djla rx.k fyar;a msysgqjd ;sfnkjd'

ta fgiaÜ ;rÕhl isõjk bksfï§ jeäu lvq¨‍ 5 wjia:d .Kkla ojd.;a l%Svlhd f,iska'

fyar;a isõjk bksï 10l§ fufia lvq¨‍ 5 wjia:d ,ndf.k ;sfnkjd'

uq;a;hshd uqr,sorka yd fIaka fjdaka ojdf.k we;af;a wjia:d 7lÈ muKhs'

f,dj jeäu fgiaÜ lvq¨‍ ojd.;a ju;a oÕ mkaÿ hjkakd ùug rx.k fyar;a ksud jQ ;rÕfha§ iu;a jqKd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.