රිදී තිරයේ අහිංසක පෙම්වතා සාරංගගේ විවාහය දෙදරා යයි


ߧ ;srfha wysxil fmïj;d idrx.f.a újdyh foord hhs 
ߧ ;srfha wysxil fmïj;df.a pß;hg mK fmdjk idrx. Èidfialr iy Wud,s ;s,lr;ak w;r újdyh;a fï jk foord we;s nj jd¾;d fjkjd'

óg fmro Tjqka fofokdf.a újdyh foord f.dia we;s nj jd¾;d flreko ta i|yd Tjqka fofokdu uqksj; rlskjd'

lreKq jd¾;d jk wdldrhg fg,s kdgH laI%ේ;%fhau ;j;a ckm%sh k¨‍fjla iu. mg,eú,a,la fudjqka fofokdf.a wjq,g fya;=j njhs jd¾;d jkafka'

ckm%sh k¨‍fjla úiska f,aka megjl= Wud,s ;s,lr;akg ,nd §u;a bkamiq we;s ú we;s isoaê oduh Tiafia fï mg,eú,a, isÿù we;s nj;a jd¾;d jkafka'

flfia fj;;a fï jk úg Wud,s ish mjq, iu. cmdkfha jdih lrk w;r" idrx. ;ksju fuys jdih lrkq ,nkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.