සමනලී ෆොන්සේකා ඉන්ද්‍රචාප සමග යුගදිවියට.... පළමු විවාහයේ සැමියා යහළුවෙක් වෙයි.


iuk,S f*dkafiald bkaøpdm iu. hq.Èúhg'''' m<uq újdyfha ieñhd hy¿fjla fjhs'
fï ojiaj, iuk,S f*dkafiald .ek jeämqr l;d lrkjd' ta iuk,S ñhqre yçka .S .hk ksihs' wef.a y~ TmuÜgï lr.kak Woõ lrk flfkl=;a bkakjd' ta fjk ljqrej;a fkfuhs' ,shkf.a l<d mjqf,ka mej;f.k tk bkaøpdm ,shkf.hs'

óg jir lsysmhlg fmr rx.k Ys,amS .hdka iu. újdy jqK iuk<S bka miqj Tyqf.ka kS;sfhka fjka jqKd' ta úÈyg kS;sfhka fjka jqfKa fyd| wjfndaOhlska lsh,hs iuk<s i;s wka; mqj;am;lg lsh,d ;snqfKa'
ta jf.au l,ska ieñhd wog;a fydo hd¨‍fjla úÈyg wdY%h lrkjd lsh,d weh tys ioyka lr,d ;snqKd' wjqreÿ úiail muK hd¿lula ;snqK bkaøpdm ,shkf.a tlal újdy jqKd lsh,;a weh tu mqj;am;g lshd ;snqKd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.