දරුවන්ට කෑම කන්න දී මවක් අභිරහස් ලෙසින් ගෙළ වැළලාගනී - මරණය ගැන සැකයක්


orejkag lEu lkak § ujla wNsryia f,iska f.< je<,d.kS - urKh .ek ielhla 
Bfha ^06& rd;‍%sfha f., je<,df.k ñh.sh ldka;djlf.a isrerla jjqkshdj" uyrïnl=,u "9 jk mgquÕ m‍%foaYfha f.j;a; ;sî fidhdf.k ;sfnkjd'

jhi wjqreÿ 60 l ldka;djla jk ueh úkhd.uQ¾;s ruks kue;s isõore ujla njghs f;dr;=re jd¾;d jkafka'

weh ;ukaf.a orejkag Bfha ^6& Èkfha wdydro ,nd§ tljru fidhd.kakg ke;sj f.dia we;s w;r miqj l< mÍlaId lsÍul§ uj f.,je<,df.k ñhf.dia isá nj orejka oel ta ms<sn|j fmd,sish oekqj;a lr ;sfnkjd'

flfia kuq;a m%foaYjdiSka mjikafka fï urKh ms<sn|j ielhla we;s njhs' isoaêh iïnkaOfhka jjqkshdj fmd,sish jeäÿr mÍlaIK fufyhjkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.