වසරේ ජනප්‍රියම නාට්‍ය වූ සිදූට හිමි සම්මානය එක්ක තෙරුණි ගහපු ෆොටෝස්


jif¾ ckm%shu kdgH jQ is¥g ysñ iïudkh tlal f;re‚ .ymq f*dfgdaia 
Bfha ^10& mej;s ia,sï kS,aika ck;d iïudk W<f,a§ jif¾ ckm%sh;u fg,skdgH f,iska forK kd<sldfõ úldYh jk isª kdgH iïudkfhka msÿï ,enqKd'

rfÜ fndfyda msßila wdorfhka je<|.;a fuu kdgHhg ysñjQ  iïudkh rE.; lsÍï lrk ia:dkhg f.kf.dia ;snqKq w;r tu pß; ish,a, iuÕska Tjqka ,nd.;a ,nd.;a PdhdrEm tl;=jl=hs fï''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.