දවසක කට්ටියටම අඬන්න වෙයි මං ඉන්න තැන දැකලා යැයි කියූ කාටත් හිතවත් වේෂ නිරූපණ ශිල්පී තනූජ හදිසි අනතුරකින් මියයයි


ojil lÜáhgu w~kak fjhs ux bkak ;ek oel,d hehs lshQ ldg;a ys;j;a fõI ksrEmK Ys,amS ;kQc yÈis wk;=rlska ñhhhs
Y%S ,xldfõ m%uqL udOH wdh;k lsysmhlu fõI ksrEmK Ys,amsfhl= f,iska lghq;= l< ;kQc l=vdwrdÉÑ yÈis wk;=rlska ñhf.dia ;sfnkjd'

u;=.u - me,j;a; m%foaYfha mÈxÑ ;kQc yÈis wk;=rg ,laj we;af;a .d,a, m%foaYfha§ jk w;r Tyq .uka.;a h;=remeÈh ám¾ r:hl msgqmi .eàfuka fuu wk;=r isÿj ;sfnkjd'

udOH lafIa;%fha ldf.;a ys;jf;l= jQ ;kQcf.a yÈis úfhdaj iïnkaOfhka Tyqf.a ñ;=rka /ila f*ianqla Tiafia fYdalh m<lr ;snqKd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.