කොළඹ වැඩ දාන රත්තරං කාර් එකට සකන්ඩ් නොවෙන්න අළුතින් ටවුමට බස්සපු සුපිරි වන්ඩ්ය


fld<U jev odk r;a;rx ld¾ tlg ilkaâ fkdfjkak w¿;ska gjqug niaimq iqmsß jkaâh 
fld<U gjqka tfla mÈkak r;a;rx ld¾ tl .ek ljqre;a okak m%isoao l;djlafka' wms oeka lshkak hkafk;a ta jf.a r;a;rx jdykhla f.kdmq i,a,s ldrfhla .ek'

Bfha fmf¾od fld<U gjqka tlg niaimq iqmsß ^overfinch& r;a;rx Ôma r:h .ek;a ljqre;a l:d nyg ,la jqKd jf.au PdhdrEm tl;=jla iudccd, Tiafia yqjudre fjñka ;sfnkjd' wms b;sx fï iqmsß Ôma r:fha whs;slref.kau fï ms<sno úia;r oek.kak ;SrKh l,d'

Tyq mejiq wdldrhg wdishd uy;aÈmhgu ;shk ˜‍gold chrome wrap˜‍ m<uq ˜‍Overfinch Range Rover˜‍ r:h lsh, ;uhs wmg oek.kak ,enqfka' ta jf.au fï iqmsß Ôma r:fha whs;slre ˜‍ Sheymon Rauff ˜‍ kï ,xldfõ m%isoao ^model& ksrEmk lafIa;%fha ku .sh whl=o jkjd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.