"අද රටේ දැවෙන ප්‍රශ්නය මගේ විවාහයද?." වික්ටර් රත්නායක දෙවන විවාහය ගැන අදහස් දක්වයි.."


˜‍wo rfÜ oefjk m%Yakh uf.a újdyho@'˜‍ úlag¾ r;akdhl fojk újdyh .ek woyia olajhs''˜‍ 
úlag¾ r;akdhl fojk újdyh .ek woyia olajhs'
wo ,xldfõ fndfyda iudc cd,d j, m%Odk ud;Dldj njg m;aj we;af;a ,xldfõ lS¾;su;a ix.S;{fhl= jQ úlag¾ r;akdhlhka iy jhi wjqreÿ 33 jQ ldka;djla w;r isÿ jQ újdyhhs'
fï ms<sn|j uq,skau jd¾;d jqfka úlag¾f.a mq;a f,¨‍ï r;akdhl úiska ;u f*ianqla .sKqfuys —;u mshd ñh .sh njg˜ m, lsÍu;a iu.h' bka miq ish¨‍ iudc udOH Tiafia fuu isoaêh .ek l;d lrkakg Wkd'
fï .ek úúO mqoa.,hka úúO woyia olajd ;snqkd' ta w;r úlag¾ r;akdhlhkag wdorh l, fndfyda msßila woyia olajd ;snqkd' úúO mqoa.,hka úlag¾j idOdr‚h lrKh lr we;sfiau" ;j;a msßila Tyqf.a l%shdj oeä úfõpkhlg ,la lr ;snqkd'
kuq;a fï .ek úlag¾ r;akdhl uy;d woyia olajd ;snqkd' Tyq ta ms<sn|j orkafka fufyu u;hla'

—udj fï rfÜ ñksiaiq w÷r .;af;a ix.S; fõÈfhl= f,ihs' uu Tjqkag iEuúgu idOdrKh bgq lr,d ;sfhkjd' ,laI ixLHd; fma%laIlhka fudfyd;la fyda i;=gg m;a lr ;sfhkjd' ta lshkafka uu iy ,arislhka w;r ;sfhk iïnkaOlug lsisúfgl widOdrKhla lr,d keye'
kuq;a iuyr iudc udOH Tiafia fï ma¾isoaêfha§ uf.a fm!oa.,sl;ajhg iSudj blaujd ueÈy;a jkjd'
fojk ldrKh fujeks isoaêhlg fya;= mdol jQ lreKq .ek lsis;a fkdoek udj úfõpkh lsÍuhs'
f.dvla hg .eg¨‍j ù ;sfhkafka uf.a jhi iy wehf.a jhi w;r mj;sk mr;rhhs' ug wykak ;sfhkafka ,xldfõ fujeks újdyhka isÿfj,du keoao@ fïl m<uq wjia:djo@…'fu;ek§ uu m%isoaO ksid fuh fï ;rï W¨‍mamkjd' uf.a ìß| úfhdafj,d jir 13la fjkjd' uu thd bkakldf,a " thdj w;yer,d újdyhla lr.;a;kï tl jrola…''kuq;a uu tfyu lr,d keye'
´kEu i;ajfhlag wdorh lreKdj wjYHhs…'tlg jhi" cd;s " l=," u," iSud keye……
ñksiqkag udj úfõpkh lrkak whs;shla ;sfhkjd' ta Tjqka iy ud w;r mj;sk ix.S;h ms<sn|j ldrKfha§… tfyu ke;=j uf.a fm!oa.,sl Ôú;h" orejka .ek w,,d úfõpk bÈßm;alsÍu .ek uu lk.dgq fjkjd'
Th iodpdrh" ixialD;sh .ek l;d lrk hg lshkak ;sfhkafka lreKd lr,d ,xldfõ <ud wmpdr" u;aøjH" ck;dj rjgk foaYmd,kh" ldka;d ysxikh"we;=¿ rg jkik foa .ek lE .ykak' ke;=j ñksfylaf.a w;sYh fm!oa.,sl ldrkd .ek fudr§, f*ianqla tfla ùrhka fjkak tmd'
ukqIH iajNdjh f;areï .kak neß ñksiqkag fïl f,dl= ud;Dldjla jqkdg nqoaêu;a rislhka fï .ek uOHia;j ys;k nj uu okakjd' uf.a fm!oa.,sl;ajh úfõpkh fkdlr uf.a ix.S;h úfõpkh lrkak'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.