වීර කැප්පෙට්ටිපොලගේ ඡායාව පිරිත් දේශනා කරද්දී වටාපතේ දිස්වෙලා – ඡායාරූප මෙන්න


ùr lemafmÜáfmd,f.a Pdhdj msß;a foaYkd lroa§ jgdmf;a Èiafj,d - PdhdrEm fukak 
u,aj;= wia.sß uyd kdysñjre m%uqL uyd ix>r;akh msß;a foaYkd lrk wjia:dfõ§ laI‚lj uyd kdysñjrekaf.a jgdm;g yeä oeä /jq,la iys; mqoa.,hl=f.a uqyqKl fiahdjla Èiaù ;sfnkjd' th ùr lemafmÜáfmd, Èidjf.a Pdhdj nj;a úYajdi lrkjd'

Èhjvk ks,fï ;ekam;a .re ks,x. oE, nKavdr uy;d úiska th oel we;s w;r th ÿgq ú.i th i;r uyd foajd, j, niakdhl ks,fïjreka we;=¿ msßig th fmkajd we;s njhs jd¾;d jkafka'

tu wjia:dfõ§ jgdmf;a Pdhdj fiahdrejg ke.S ;sfnkjd'

msß;a foaYkdj meje;ajqfka ùr lemafmáfmd, ks,fï ;=ud we;=¿ 1818 le/,a,g iyNd.S jQ rK Y=rhka foaYøෝySka f,i ishji folla mqrdjg ,xld b;sydifha kï fldg ;sìh§ ta ish¨‍ fokdu ud¾;= 1 jkod ckdêm;s .re ffu;%smd, isßfiak uy;d úiska ft;sydisl u.=,a uvqfõ§ foaYfma%ñka f,i kï lsÍfuka miqjhs'

tys§ ks,fïjreka lsysmfokl= yg th oel .ekSug yelshdjo ,eî ;sfnkjd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.