නිරුවත මාකට් කරන යුගයක උඩුගම්බලා යන සෙන්ටිග්‍රේට්ස් - වීඩියෝ


ksrej; udlÜ lrk hq.hl Wvq.ïn,d hk fikaáf.a%Üia - ùäfhda 
Y%S ,xlSh ix.S; lafIa;%h ;=< kjuq udkhka fidhd hñka b;d flál<la ;=,§ risl is;a wdl¾IKh lr.;a Centigratz ^fikaáf.a%Üia& ix.S; lKavhdfï w¨‍;au .S;h miq.shod fld<U ;rx.kS Yd,dfõ§ t<solajkq ,enqKd'

WmkaÈkh f;audfldgf.k ks¾udKh jqKq fuu .S;fha rEm rpkh i|yd Y%S ,dxflah l,d lafIa;%fha hq. 3la iïnkaO ù ;sîu iqúfYaIs lreKla jk w;r ta wkqj rx.k lafIa;%fha w.%.Kfha l<dlrefjla jQ wurisß l<xiQßh uy;df.a rx.k fl!I,H fuu .S;fha m%Odk jYfhka lemSfmfKk w;r fhdjqka mrmqf¾ ke.S tk ks<shla jk ÈklaIs m%shidoa o fuu .S;hg rx.kfhka odhl fõ'

Tjqkaf.a rx.kg .S;fhka kjuq fjkila ,ndfok fikaáf.a%Üia lKavdhu fndfyda l<lg miqj lr<shg f.k wd fuu .S;h ;=<ska mer‚ u;lhka /ila wmg kej;a isysm;a lr ÿka w;r 2005 jif¾§ Dark Angle .S;fhka lr<shg meñ‚ fikaáf.a%Üia ix.S; lKavdhfï tu .S;h Y%S ,xldj ;=, tl, ckm%sh jQ .S; o¾Yl /ilu wxl tl ia:dkfha jecUq‚'

tu u;lhka iuÕ jir 12lg miqj fikaáf.a%Üia ix.S; lKavdhu wd .uka uÕ isysm;a lrñka zz iqN WmkaÈkhlazz .S;h t<soelajQ wjia:dfõ ùäfhdajhs fï'''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.