විකටර් රත්නායක මියගිහින්?


úlg¾ r;akdhl ñh.syska@
.dhk Ys,amS wdpd¾h úlag¾ r;akdhl uy;d ñh .sfha hhs Tyqf.a mq;a f,Æï r;akdhl uy;d ish f*ianqla .sKqfï igykla ;nd we;'

tys oelafjkafka ud¾;= m<uqjeks Èk ish mshd ñh .sfha hhs lshd jqj;a i;H f,iu tjekakla isÿj ke;'

l=uk fya;=jlg Tyq fuu igyk ;nd we;ehs fkdoks;;a f*ianqla Tiafia tu igykg oeä f,i fodaIdfrdamk t,a, fjñka we;'

Lelum


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.