"හිතේ හයියෙන් ක්‍රිකට් ගැහුවේ - අම්මට අප්පච්චිට ලොකු වත්කමක් තිබුණේ නැහැ"


˜‍ysf;a yhsfhka l%slÜ .eyqfõ - wïug wmamÉÑg f,dl= j;alula ;snqfKa keye˜‍
m‍%n, ´iafÜ‍%,shdj yuqfõ by< olaI;d olajñka f.dvk.d .;a udkisl Yla;sh nx.a,dfoaYh iu. wdrïN jk fgiaÜ C%slÜ ;r.dj,shg o wúhla lr .kakd nj Y‍%S ,xld C%slÜ C%Svl wfia, .=Kr;ak mjikjd'

Tyq ta nj mejiqfõ fk;a ksjqia iu. l< úfYaI ixjdohl§hs'

hqo yuqodjg tlaùu ish C%slÜ Ôú;fha yerjqï ,laIhla jQ njo hqo yuqodfjka ,enQ mqyqKqj msáfha § olaI;d oelaùug mkakrhla jQ njo wfia, .=Kr;ak lshd isáhd' 

ish mdi,a úh yd C%slÜ C%Svdjg uq,skau msúis wdldrh o wfia, .=Kr;ak fuys§ isysm;a l<d' 

tys§ woyia oelajQ wfia, .=Kr;ak i|yka lf<a ˜‍lgq.iaf;dg Y%S rdyq, úoHd,h ;uhs uf.a mdi,' mdi,a ld,fha§ ;uhs l%Svdjg fhduq jqfKa' wjqreÿ 13 ka my< isg l%slÜ l%Svd l<d' 2007 jif¾ hqo yuqodjg iïnkaO jqKd' miafi hqo yuqod lKavdhfï l%Svd l<d' ta ldf,a lKavdhu we;=<g wdjd'' wfh;a t<shg .shd'' ta jf.a ;uhs ysáfha' wka;su wjqreÿ y;r my ;uhs fyd|gu fi,a,ï lf,a' ta ksid ;uhs cd;sl lKavdhug f;arefKa'˜‍ hkqfjks'

;ukag iyh jQ who lD;fõ§j isysm;a lrk njhs wfia, .=Kr;ak fk;a ksjqia fj; lshd isáfha' 

tys§ Tyq i|yka lf<a ˜‍uf.a wmamÉÑ iy wïud úfYaIfhka u;la lrkak ´fka' thd,g f,dl=jg foaj,a ;sífn keye ug myiqlï fokak' ta;a yels whqßka iyfhda.h ÿkakd' yeu fjf,au woyiaj,ska udj ukislj fmdaIKh l<d' ta jf.au ud fm!oa.,slj woyia olajk m<fjks udOH ;uhs fk;a t*a tï f¾äfhdaj' fk;a wdh;khg;a f.dvdla ia;+;shs ud .ek i|yka l<dg' ˜‍ hkqfjks'

ch.‍%yKj,§ fukau mrdcfha § o Y‍%S ,xld C%slÜ lKavdhu iu. /£ isá ish¨‍ fma‍%laIlhkag o m‍%Kduh mqo lrk nj wfia,a .=Kr;ak fuys§ lshd isáhd' 

fï w;r nx.a,dfoaY lKavdhu iy Y‍%S ,xld C%slÜ iNdm;sjrhdf.a lKavdhu w;r meje;afjk mqyqKq foÈk ;r.fha fojk Èkh wohs' Bfha ;r.h k;r lrk úg nx.a,dfoaY lKavdhu ish m<uq b‚u i|yd lvq¨‍ 07 la oeù ,l=Kq 391 la ,ndf.k isáhd' fuu ;r.h meje;afjkafka fudrgqj" o fidhsid C%Svdx.Kfha§hs' 

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.