උදාරිගේ විවාහයත් දෙකඩ වෙලා?


Wodßf.a újdyh;a folv fj,d@ 
myq.sh wjqreoafoa újdyl rE /ðk jqkq Wodßf.a j;a;, ;snqkq thdf.a ie¨‍ka tl oeka ;,j;=f.dvg f.ke,a,d'

fï ie¨‍ka tfla újD; lsÍug ckm%sh rx.k Ys,amskshka "Ys,amSka lsysm fofklau weú;a ysáhd'

ta;a yeuodu Wodßf.a ;ks fkd;kshg jf.au Ôú;hg Yla;shla jqkq m%idoa Wodß f.a wdorŒh ieñhd fï W;aijfha fmakak ysáfh kE'

fldfydu jqk;a m%idoa wlue;s Wodßf. rx.k lafIa;%fh ñ;=ßfhd lsysmfofklau tys olskak kï ,enqkd

tal ksidufoad fï ojiaj, lafIa;% fha f.dv fofkl= l;d ny lrkjd Wodßf.a ieñhg fudlo jqfKa lsh,d'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.