වික්ටර් රත්නායකට ආදරේ කළ හැටි ගැන - දෙදෙනා හමුවූ හැටි ගැන තරුණ බිරිඳ හෂිනි මුල්වරට හෙළි කරයි


úlag¾ r;akdhlg wdof¾ l< yeá .ek - fofokd yuqjQ yeá .ek ;reK ìß| yIsks uq,ajrg fy<s lrhs
úlag¾ r;akdhlf.a w¨‍;a újdyh iïnkaOfhka jk mqj; .ek ;ju;a lafIa;%fha msßia l;dnyg ,lalrkjd' ta w;r fuu újdyhg fya;=j uqo,a hehs we;euqka mejiQ w;r ;j;a msßila mejiqfõ úlag¾ r;akdhl ld iuÕska fyda újdy ùu lsisfjl= m%Yakhla lr.; hq;= ke;s njhs'

fï ish,a, w;r úlag¾f.a ;reK ìß| jk yIsksf.ka fï .ek úuikakg i;s wka; mqj;am;la lghq;= lr ;snqKd'

fï tys m<jQ ,smshl=hs'

zzúlag¾ r;akdhlhka kej; újdy jQ mqj; lkska fldkska wdrxÑ jQ ksid ud Tyqf.a ÿrl:k wxlh lerljQjd' ÿrl:khg ms<s;=re ÿkafka úlag¾ r;akdhlhkaf.a fhdjqka m%sh ìßh yIsks wfïkaød r;akdhl uy;añhhs'

—Tõ' Tõ' ta uu ;uhs'˜

—tod fï .ek uql=;a u lSfj keyefka'˜ uu úuiqjd' t;fldg weh fufyu lSjd'

—wms w;r wdor iïnkaOh yqÕdla ldf,l mgka ;snqKq fohla' <ÕÈ újdy jQ l;dj we;a;hs' újdyh blauka jqfKa úlag¾ r;akdhlhkaf.a orejkaf.a n,mEï ksihs'

uf.a .u .d,a, lkafoj;a;' uyck nexl=fõ ks,Odßkshla f,ig ta ldf,a lghq;= lf<a' uu l,ska újdy fj,d ysáhd' ál l,lska ta újdyfhka Èlalido fjkak isÿjqKd' risldúhla úÈyg ;uhs uu uq,ska u úlag¾ r;akdhl i¾j y÷kd.;af;a' ld,hla ;siafia l%u l%ufhka wfma ys;a wdorfhka ne÷Kd'

uf.a ujqmshka mjd fï iïnkaOhg ;Èkau úreoaO fj,d ysáhd' ta;a w‍fma is;a fkdie,S ;snqKd' uu Tyqg wdofrhs' Tyq;a ug wdofrhs' wms w;r f,dl= jhia mr;rhla ;snqK;a tal wdorhg" újdyhg ndOdjla keye' wms wjfndaOfhka" wdorfhka bkakjd'

uq,a hq.fha wms mjq,a jYfhka tl;=hs' ug wlal,d fokafkla bkafka' úlag¾f.hs" uf.hs iïnkaOh bj jegqKdu" f.or wh ;Èkau úreoaO jqKd' wjqreÿ 6la ú;r fjkjd wfma iïnkaOhg' uf.a wïud lsh,d ;shkjd uu mqxÑ ldf,a b|,d u úlag¾f.a .S;j,g wdihs lsh,d' ug wjqreÿ 31la' úlag¾g wjq( 75 hs' ta;a jhia mr;rhla .ek ug oefkkafkaj;a keye' ta ;rug wms ne£fuka bkafka'

uq,ska uf.a ysf;a we;s jqfKa Tyq .ek Nla;shla" f.!rjhla" uu wmrÈ. ix.S;h yeoErejd' foaYSh ix.S;hg;a f.dvla m%shhs' uu úlag¾g <xjqfKa fkdoekqj;aju' ta weiqr wdorhlg fmr¿Kd' ljqreka úreoaO jqK;a wms fkdie,S ysáhd' oeka wms újdyfj,d" wfma iïnkaOhg úreoaO wh jf.a u ñ;=re is;ska wjxlj u iqn m;,d wdYs¾jdo lrk wh;a bkakjd'

uu ld,hla ;siafia úlag¾j weiqre l< ksid Tyq fudk;rï ixfõ§ ys;la ;shk flfkla o lshd fyd¢ka u okakjd' ixidfr hï ne£ula ;sfhkak we;s talfka fï jf.a ne÷fKa'

jhia'''' mr;rh''' .ek .eg¨‍jla keoao'''@

,xldfj ú;rla fkfuhs msgrgj,;a l,dlrefjda ú;rla fkfuhs yqÕdla jhia mr;rh jeä wh wdorfhka ne¢,d bkakjd' wms Ôú;h yß i;=áka f.jkafka' thd jf.a flfkla ,eîu uf.a Ôú;fha Nd.Hhla fia i,lkjd'

wksl úlag¾f.a ìßh ke;sfj,d wjqreÿ 13lg;a jeähs' orejkaf.a hq;=lï bgqlr,dfka ;sfhkafka' b;sx uu ys;k úÈhg ldgj;a lsisu .eg¨‍jla keye'

yIsksg''' úlag¾ .ek ;sfhkafka wdorhla o@ f.!rjhla o@ Nla;shla o@ ke;akï fï yeu foalu iïñY%khla o@

Tõ yeufohlu iïñY%khla lSfjd;a ksje/Èhs' uu thdg fyd¢ka i,lkjd'

Thdf.a wkd.;h .ek n,oaÈ úlag¾ iuÕ újdyùfï ;Skaÿj ksje/Èhs lshd ys;kjo@

uf.a wkd.;hg;a jvd uu ys;kafka thdf.a iqj myiqjhs' thdg i,lk tl ug f,dl= i;=gla' uu lemùfukauhs ta foaj,a lrkafka' úlag¾" yeu ;siafi u mkai,a .sfha ke;sjqKdg wd.ñl lghq;=j,g f.dvla leu;shs' yojf;a fn!oaO o¾Ykh msysg,d ;shkjd thdf.a' ljqre fudkjd lSj;a wms wjfndaOfhka fifkyiska bkafka'

fï ;rug ndOd - .egqï tkafka wiïu; fma%uhla jQ ksido@

wdorhg" .egqï" ndOd tughs' wms fokakg tlafjkak kS;suh ndOdjla keyefka' is;=ï me;=ï" woyia iudk kï fofokd w;r .egqula ke;akï wdorh ch.kak mq¿jks'

úlag¾ kej; újdy fjk njla tod ‘ffoj f¾Ldj’ ,smsfhÈ lshjqfKa keye' wvq.dfKa fï .ek y|yfkaj;a i|yka fj,d ;snqKo@

ug u;lhs óg ál l,lg fmr bkaÈhdfjka wdmq fcHd;sI{fhla yuqjkak wms nïn,msáhg .shd' ta .sfh;a uf.a b,a,Suguhs' Tyq wmsg ish¨‍ úia;r iS'ã' máhlska lsh,d ÿkakd'

tafla lshfjkjd úlag¾f.a Ôú;fha fyd|u iqjnr" iemj;a ld,h Wod fjkafka Tyqg wjqreÿ 70ka miq lsh,d' úlag¾f.a yia; f¾Ld mÍlaId l< ffoj{fhla ;uhs fï wkdjelsh m<lf<a' tal wo jk úg we;a; fj,d'

wms lsisu udOHhlg lsisu fohla m%ldY lf<a keye' fï foaj,a l;d lrkak úlag¾ leu;s;a keye' fïl wfma ukdmh' iuyr udOH uv .eiSfï wruq‚ka úúO foa m<lrkjd' úúO foa lshkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.