අලුත් බිරිඳත් එක්ක වික්ටර් රත්නායක විවාහ උත්සවයට ගිය හැටි


w¨‍;a ìß|;a tlal úlag¾ r;akdhl újdy W;aijhg .sh yeá 
wdpd¾h úlag¾ r;akdhl uy;d miq.sh Èkl kqjr m%foaYfha meje;ajqKq újdy ux.,Hh W;aijhlg iyNd.S fj,d ;sfhkjd'

fuu újdy W;aijhg iyNd.S fj,d ;sfhkafka fï Èkj, jeäfokd w;r l;dnyg ,lafjk Tyqf.a ìß|;a iu.hs'

PdhdrEm my;ska'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.