අපරාධකරුවෙකු වෙනුවෙන් මාධ්‍ය කතා කරද්දී නිහඬ සේවයක් කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ කතාව.


wmrdOlrefjl= fjkqfjka udOH l;d lroa§ ksy~ fiajhla l< nkaOkd.dr ks,OdÍkaf.a l;dj'
l¿;r W;=r" u,aj;a; m%foaYfha§ miq.shod nkaOkd.dr nia r:hlg t,a, jQ fjä m%ydrhlska nkaOkd.dr kshduljrhka fofofkl= we;=¿ mqoa.,hska 07 fofkl= ñh.shd'

fï isoaêfhka ñh .sh wreK oñ;a Wohx. m;srK ke;fyd;a iuhx .ek yeu;eku úúO l;sldjka f.dvke.s,d ;sfhkjd' tafy;a ;u rdcldßh fjkqfjka Èú ms¥ fï nkaOkd.dr kshduljrhka fofokd.ek l;d lrkafka f.dvla wvqfjka'

fï fuf,i ñh.sh nkaOkd.dr kshduljrhka fofokd .ek igykla'

nkaOkd.dr kshduljrfhla úÈhg lghq;= l< tia' ikaks.ï uy;d fuu isoaêfhka Ôú;laIhg m;ajqKd'

uvl,mqj ld¾;sjq m%foaYh ish Wmka.u lr.;a ikaks.ï uy;d ñhhk úg 23 yeúßÈ wfhla'

l=vd l< isgu fuu jD;a;shg we¨‍ïl< Tyqg m<uq m;aùuu ,eî we;af;a l¿;r nkaOkd.drhghs'

ta wkqj ikaks.ï uy;d nkaOkd.dr fiajhg ne£ we;af;a óg jirlg by;§hs'

foujqmshkaf.a wdYs¾jdoh ueo nkaOkd.dr jD;a;shg ne÷kq Tyq jirl ld,hla Ôú;h lem lr we;af;a nkaOkd.dr fiajhghs'

fldfydu jqk;a ñh.sh tia' ikaks.ï uy;df.a ksi, foayh Bfha foujqmshkag Ndr § ;sfnkjd' Tyqf.a wjika lghq;= n%yiam;skaod isÿ flfrk njhs jd¾;d jkafka'

fuu isoaêfhka nkaOkd.dr fÊ,¾ tia'wd¾' úfÊr;ak uy;do Ôú;laIhg m;ajqKd' ñhhk úg Tyq 53 yeúßÈ úfha miqjqKd'

jdoaÿj m%foaYfha mÈxÑ úfÊr;ak uy;d orejka fofofkl=f.a msfhla' tla orefjla úYaj úoHd, wOHdmkh yodrñka isák w;r wfkla orejd fï jkúg /lshdjl kshq;= jkjd'

úfÊr;ak uy;d l¨‍;r nkaOkd.drfha .sKqï wxYfha m%Odk fÊ,¾jrhd f,i lghq;= l<d' isoaêh jQ Èkfha fÊ,¾jreka ksjdvq f.dia isá ksid úfÊr;ak uy;d lvqfj, ufyaia;%d;a wêlrKh fj; msg;a ùug f.dia ;sfnkjd'

úfÊr;ak uy;d l¿;r nkaOkd.drfha wjqreÿ 15la muK fiajh lr ;sfnkjd'

ta uy;df.a wjika lghq;= jdoaÿfõ§ wo isÿ lsÍug kshñ;hs'

flfiafyda fuu fjä;eîu m;d, l,a,s folla w;r ld,hla ;siafia we;s jQ .egqul m%;sM,hla f,i isÿj we;s nj fïjkúg wkdjrKh ù ;sfnkjd' kuq;a fuu isoaêfhka fujeks kshduljreka fofofkl=f.a Èú wysñ ùu lk.dgqodhl lreKla'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.