දනුක දුන් ලේනා නිසා සාරංග සහ දනුක ගැටෙද්දී උමාලිව දසුන් උස්සයි


okql ÿka f,akd ksid idrx. iy okql .efgoa§ Wud,sj oiqka Wiaihs 
idrx. Èidfialr iy Wud,s ;s,lr;ak w;r újdyh foord f.dia we;s njg jáka f.däka jd¾;d m< fjñka mj;sk w;r ta jd¾;d w;r we;eï ;ekaj,§ lshejqfKa fuu wdorh ueog wd pß;h Okql È,aIdka yd ÈklaIs m%shidoa njhs'

ta jf.au ;uhs fï ojiaj, Wud,s bkafka cmdkfha ta jf.au idrx. bkafka Tiag%ේ,shdfõ'

fï me;sfrk lgl;d .ek ;ju;a fï fofokdf.ka ljqrej;a yßyeá W;a;rhla § keye'

fï w;r Wud,sf.a ó<Õ Ñ;%mgh úÈhg <.§u ß,Sia fjkafka ksfkda ,hsõ lshk Ñ;%mgh'

Wud,sf.a fmïj;d úÈhg ta Ñ;%mgfha§ rx.kfhka odhl fjkafka oiqka m;srK'

ta jf.au ta i|yd ksfkda chfldä" hqf¾ks fkdaIsld;a rx.kfhka odhl fjkjd'

b;sx fï Ñ;%mgfha m%pdrl lghq;= i|yd ieliQ tla fmdaiagrhl oiqka Wud,sf.a rEmh ;sfhk àù tlla lf¾ ;shdf.k Wiaif.k bkakjd'

ta;a idrx.f.hs Wud,sf.hs okqlf.hs l:djg oiqka tkafka fï fmdaiagfrka jf.au Ñ;%mgfhka ú;rhs'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.