අපිට අගේ නැති අපේ සම්පත් සල්ලි වියදම් කරගෙන ඇවිත් හදලා යන සුද්දෙකු ගැන හික්කඩුවෙ කොල්ලෙක් තැබූ ෆේස්බුක් සටහන


wmsg wf.a ke;s wfma iïm;a i,a,s úhoï lrf.k weú;a yo,d hk iqoafol= .ek yslalvqfj fld,af,la ;enQ f*ianqla igyk
,xldfõ ñksiaiq wfma rg úkdY lroaÈ msg rg b|ka weú;a fï mqxÑ rfÜ iïm;a iqrlskak yok úfoaYslfhla .ek wmsg f*ianqla iudccd,fha wmQre igykla yuqjqKd'

fï .ek lsh,d ;snqfKa ßoau fyajdú;drK lsh,d ;reKfhla' wms l;dj lshkak hkafka kE" Tn lshj,du n,kak fï mqoa.,hd wfma rfÜ flfkla fkdjqK;a úkdYfj,d hkak yok rfÜ iïm;a wdrlaId lrkak fudk;rï W;aidy lrkjo lsh,d'''

fï Tyq .ek ßoau f*ianqla .sKqfï igyka lr,d ;snqKq yeá''''

zzojila yslalvqfj iafkdla,ska lroaÈ fldr,a Í*a tl w,a,, n,k fldg ta ,.skau u;=fjÉp uy úid, iqoafola ug f,fâ oeïu ''''

j;=r hg ksid'' w;a ll=,a y;frkau W! o.,,d o.,d ug lsjqfj tfyu lrkak tmd lsh,d '''

Wf.a nQo,hla jf.a W! f,fâ odmq úÈhg ug hld ke.a.;a ''' jefâ we;a; ksid uu fyñka iSrefj f.dvg wdjd ''''

miafi je,af,È bk jfÜ ne|.ksmq fmdar ne.a tll=;a tlal '' msiafila jf.a '' weúÈk fï ;ä c¾uka ldrhj uu w,a,.;a;d '''

fmdrf. ku rhෛkd '''

2012 bo, hqfrdamfha yeu wjqreoaolu YS; iD;=jlÈu ,xldjg weú;a '' ;ukaf. úhofuka '' ojilg re 2500 .dfk udi ;=kl fydag,a ldurhlg l=,S f.jdf.k f.daks kQ,a j,ska fmdar nE.a uyf.k oji .dfk fmdr lrkafk yslalvqfj iqkdñka miafi úkdi fj,d .sh fldr,a mrh kej; ilik tl ''''

;ek ;ek úisß, .sh lsf,da úiafi úismfya fldr, mr lE,s bfka ne|mq fmdar Wf¾l odf.k tl ;eklg f.ke,a, '' kej; j¾Okh fj,d Ôù ;;ajhg meñfkkak iqoiq wdldrhg yok yeá'''

wjqreÿ .dkla lsisu ueÈy;aùula ke;=j Tyq fm!oa.,slj ieliQ m¾pia 21 muk m%udkhl kj mrh .ek iy ta wdY%s;j w¨‍;ska j¾okh jk Ôú m%cdj .ek iy Tjqkaf.a yeisÍu woHKfhka Tyq ,nk i;=g .ek;a Tyq úia;r lrd '''

uf.a fm!oa.,sl f;dr;=re weyqjg miafi jvd;a l=¨‍m. Wkq Tyq " Tyq Ndú;d lr iuyr úoHd;aul kduhka iy Tyqf.a fkdmeyeÈ,s bka.%Sis WÉpdrkh ksid ug fkdf;arek iuyr foaj,a je,af,a rEm igyka w¢ñka '' wE; isÓcfhka r;=mdgg br neye, hkak yoklkau meyeÈ,s lrd '''

˜‍ ug f;afrkafk ke;s tlu foa wehs ñksiaiqkag fï ;rï jákdlula we;s ;ekl jákdlu f;afrkafk ke;af; wehs lsh, ''' '' ˜‍ uu fï yslalvqj je,a,g wdofrhs '''
uQog ''' fufya ud¨‍kag '''' ˜‍

˜‍uu uefrklka fïl mq¨‍jka ;rï f,dl=jg yokakhs tlu wdidj''' Bg miafi ta fldr,a mf¾ Wäka tl ierhla mSkf.k weú;a '' w¨‍;ska f.j,a yod.;a; ud¨‍kg ndhs lsh, '' fï je,af, uefrkak ;uhs uf. wdidj ''' ˜‍

tfyu lsh, Tyq yhsfhka yskd Wkd '''

lsisu ;ekl we.hSula '' igykla ke;=j '''' fïl uf.a rg'' uf.a cd;sh ' uf.a wyj,a'' tl lshd.;a fndre uu;ajh ke;=j''' ;u yels mukska Wmka od isg yqiau .kakd fidNO¾ufha iqkaor;ajhg'' wd;au;Dma;sh Wfoidu Kh f.jk " fï fidÿre ñksidf.ka iuq.kak l,ska''' u;l igyka fi,amshlg fmkSisák uu Tyqg wdrdOkd lrd '''

m' ,s
-------------

igyk fkdis;+ f,i nqlsh yryd me;sr hk ksid fï ál;a lshkak ys;=kd ''''

$$ oeka fmda,sfï fuhdg Wojq lrkak hkakyokak tmd ''' lror lrkak;a tmd ''' ta ukqiaihg mdvqfõ ta jefâ lrkak wßkak ''''

fï l;dj lshj, ;ukaf. ys;g fohla oekqkkï ''' cd;s wd.ï l=, mdg mlaI w;er,d ''' wkqkag fpdaokd lrk tl kj;a;, ''' ;uka ld, úis lrk fgdms fldf,a ''' idlal=jg od.kak ìu fkdoud '''

tal Tyqg lrk f,dl=u f.!rjh;a Wojqj;a '' Tng l, yels W;=ïu ldrH;a fõú ''''zz

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.