සමයංගේ තැන ගන්න හදන රණාලේ ඌරුජුවා ඇතුලේ ඉඳන්ම වැඩ පටන්ගනී


iuhxf.a ;ek .kak yok rKdf,a W!recqjd we;=f,a b|kau jev mgka.kS 
iuhd fkdfyd;a rKdf,a iuhd hkq fld<U wmrdO /ilg iïnkaO jq oreKq .Kfha wmrdO lrefjls Tyqf.a >d;kh;a iu. tu l,a,sfha idudðlhl= jk W!recqjd keu;s mqoa.,hd miq.sh Èkl lvqfj, jHdmdßlhka yg ÿrl:khla u.ska ;¾ck t,a, lr we;'

tfia ;¾ckh t,a, lrk W!recqjd keue;a;d fï jk úg;a wmrdO iïnkaOfhka nkaOkd.dr .; lr we;s nj;a isrueÈßh ;=<§ ryis .;j fuu ÿrl:k weu;=ï ,nd fokakg we;ehs fmd,Sish iel lrkjd ,nd ÿka ÿrl:k weu;=ï j,ska W!recqjd ;¾ckh fldg >d;kh jQ iuhdg ,dnd ÿka mßÈu lmamï uqo,a Tyq fj;g ,eîug i,iajk f,iska mjid ;sfnkjd'

fï jk úg;a tu ÿrl:k weu;=ï iïnkaOfhka jHdmdßlhka fofofkl= úiska kj.uqj fmd,Sishg meñ‚,s folla ,eî ;sfnka w;r isoaêh iïnkaOfhka kj.uqu fmd,Sish fï jk úg mÍlaIK wdrïN lr ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.