එදා වාහනයට ගැප්පුණු ගවයාට මහපාරේදීම සැත්කම කළ හැටි ගැන දොස්තර රන්දිල් කියන කතාව


tod jdykhg .emamqKq .jhdg uymdf¾§u ie;alu l< yeá .ek fodia;r rkaÈ,a lshk l;dj 
miq.sh Èfkl újdy ux.,Hhla i|yd hñka isá ;ukaf.a fudag¾ r:fha .eà ;=jd, ,enQ .jfhl=g mdf¾§u ie;alula isÿlr iqjm;a l< ffjoHrfhl= iïnkaOfhka jk mqj;a wm Tn fj; f.k wdjd'

wk;=frka ,laI .Kkl mdvqjla jdykhg isÿù ;sìh§ th mfil ;nd jdykfha .eà mdoh ì£ lE .iñka isá .j megjdg m%;sldr lrkakg jQ i;al%shdj iïnkaOfhka tu ffjoHjrhd jk rkaÈ,a m%fudaoa o w,aúia úiska i;swka; ßúr mqj;am;g mjid we;af;a fujka fohla'''

—uu tal, ykaÈh myqlr,d lsf,da óg¾ Nd.hla hkak we;s' tlmdrgu ux oelald jï me;af;ka l=,mamq jqK yrflla fõ.fhka ÿjf.k tkjd' ta tlalu uu oelald ta i;d msámiafika n,af,la mkakkjd' B<Õ ;;amf¾ fõ.fhka Èj tk i;d uf.a jdyfk;a bÈß jdyfk;a w;fr ;sfhk bvug mek,d mdr udre fjkak yok nj ug f;areKd' ta ksid uu jdyfka k;r lr.;a;d' ta;a t;fldg;a i;d mdf¾ jdyk Odjkh jk ux ;Srefõ ueo yßhg;a weú,a,d…˜

fõ.h md,kh lr .; fkdyelsj ldrh bÈßfha kj;skakg fkdyels jQ i;d úYd, y~la k.ñka" ldrfha fndkÜgqj Wvg jegq‚' i;d ta fõf.kau mdf¾ ol=Kq mi whskg jkakg úis ù jegq‚'

úisfj,d jegqK i;d fy,fjkafkj;a ke;=j mdf¾ jeá,d bkak yeá oelalu ug ys;=fK f,dl= lrorhla jqKd lsh,d' ux blaukgu uf.a jdyfka mdf¾ whsklg lr .;a;d' jdyfka iagdÜ jqKdg f¾ia fjkjd' ug ´k jqfKa i;d <Õg .syska n,kak' uu jdyfkka neye,d jdyfka Èyd tl mdrhs ne¨‍fõ' uu mdr udre fj,d i;d jeá,d ysgmq ;ekg .shd' i;d jeiaishla' uu hkfldg;a w;amd fyd,jkjd'

ug i;=gla oekqKd i;d Ôj;=ka w;rfk lsh,d' ta;a jï w;g ;=jd, fj,d ;snqKd' wf;a wiaÓhla leä,d t<shg weú;a' fudfyd;la .sfha kE ta wjg úYd, msßila t;kg tl;= jqKd' ta w;f¾ i;d ke.sákak W;aidy lrkjd' t;fldg wr t<shg weú;a ;sfhk wiaÓ fldgi ìu jÈkak yokjd' tfyu fjkak fyd| kE' wiaÓ n.akhl§ mßirhg újD; jqKdu úIìc we;=¿ ùfï m%jK;dj ;sfhkjd' ta ksid i;d ke.sák tl je<elal=jd'˜

—ux wñ,g lsõjd wms mY= ffjoHjrfhla tlal tuq lsh,d' ta;a .fï wh lsõjd ta me;a;g mY= ffjoHjre kE lsh,d' je,sir rcfha mY= ffjoH wdh;kfha ffjoH c.;a ux okakjd' uu ta ffjoHjrhdf.a ÿrl:khg l;d l<d' ta;a Tyq ÿrl:k weu;=u .;af;a kE' we;a;gu ta fj,dfõ ug f,dl= m%Yakhla we;sjqfKa" i;dj od,d hkak;a nE' i;dg m%;sldrhla lrkak mY= ffjoHjrfhla fydhd.kak;a nE' ta fjkfldg i;df.a whs;sldrh;a weú,a,d ysáhd' wjqreÿ 60 l" 65 l wïud flfkla' ke;s neßlu;a fyd|gu fmkqKd' wysxilhs' ta;a wjg mßirh .ek ys;oa§ we;a;gu ug nh ys;=Kd mY= ffjoH flfkla fydh,d m%;sldr lrkak lsh,d uqo,la §,d tkak;a' fudlo ta m<df;a uialv olskfldg ug nhla ys;=Kd tfyu i,a,s §,d wdj;a i;dg fjk lrorhla fjhso lsh,d'˜

—wksjd¾hfhkau i;df.a ll=,g Y,Hl¾uhla l< hq;= jqKd' i;d /l .ekSu fjkqfjka uu tal lrkak ys;=jd' myq.sh ld‍f,a ‍fmdah ojil mY= ffjoHjrfhla fydhd.kak nerej uu jhs*a tlal tl;=fj,d mqxÑ n¨‍ meáhl=f.a leä,d ;snqK w;lg ma,diag¾ tl od,d fyd| l<d' Th isoaêh;a uf.a háysf;a ;sfhkak we;s'˜

wñ, jf.au ug ie;alu lrkak /iajQ msßfika ta <Õ .rdÊ tll ld¾ñl uy;l= jk ;s,l=;a Woõjg bÈßm;a jqKd' ta /iaj ysgmq ñksiqkaf.kq;a mqÿu iyfhda.hla ,enqfKa' uq,skau ;=jd‍f,a fyd|g fydaokak ´k jqKd' lÜáh j;=r f.k;a ÿkakd' j;=r ,Sg¾ 10lska ú;r úIìc je,s wdÈh ;snqKd kï bj;a fjkak fyaÿjd' fikaá óg¾ 10l ú;r ;=jd,hlska levqK wefÜ t<shg weú;a ;sífí'

idudkHfhka ñksiaiqkaf.a weglgq iïnkaO ie;alïj,§ ks¾úkaokh lrñka ta wjg ,sys,a lrkak;a fnfy;a fokjd' t;fldg weglgq weo,d wjYH ;ekg wjYH úÈyg yokak ‍f,aishs' ug tfyu fohla lrkak úÈyla kE' ta;a levqK wefÜ ;sín ;ekg odkak ´k' talg fyd|g Yla;sh ;sfhk flfkla ´k' ;s,la talg Woõ l<d' ta fj,dfõ kï i;d álla oeÕ¨‍jd' uq,ska tfyu oeÕ¨‍jg ál fõ,djlska i;d wmg Woõjla úÈyg jf.a jeäh oÕ,kafka ke;sj ysáhd'

tfyu wiaÓh iïnkaO lr,d ;s,la w,a,f.k bkakeoa§ ueyqï odkak .;a;d' uu ys;=j úÈyg lÜg w;ska w,a,,d ueyqï odkak nE' yrla yu >klï' talg;a ta fj,dfõ úl,amhla ,enqKd' ;s,la f.kdj w~qfjka lÜg w,a,df.k ueyqï odkak .;a;d' uy,d mq¿kaj,ska jy,d ma,diag¾ ma,eßia ma,diag¾ tl oeïud'

;=jd,hg ueyqï 10la 15la muK oeuQ w;r ie;alu wjika jk úg meh folyudrla ;=kla f.ù ;snq‚'

whshd ‍fmd,sishg isoaêh oekakqjdu cdwe, ‍fmd,sisfhka wdjd' ‍fmd,sisfhka ta wïug wjjdo l<d yrla ksoe,a‍f,a wer,d yokak tmd lsh,d' ie;alu w;r;=f¾ fï i;df.a wïud weú,a,d wE;g fj,d n,df.k ysáhd' th;a fkdKaä .eyqjd' neß wudrefjka weúoafoa' fudkjd yß fï jf.au lrorhla fj,d we;s lsh,d ys;=Kd' m%;sÔjl fnfy;=;a wms fï i;df.a whs;sldßhg ÿkakd ‍fmdjkak lsh,d'

ie;alu l<dg i;dg ke.sákak nE' ‍fmdä g%elag¾ tll od,d i;dj f.org msg;a l<d' mY= ffjoH flfkl=g i;d fmkakkak lsh,;a wjjdo l<d' ta jf.au uu;a ojia ;=klska ú;r tk nj;a lsõjd' we;a;gu ta fj,dfõ wjg whf.a Wkkaÿj iy iyfhda.h kï Wmßuhs' Th f.kakmq fnfy;aj,g;a uf.ka i,a,s .;af;a kE ta fj,dfõ' ta whf.a úhoñka f.kdfõ' ta jf.au ug fï ie;alu lrkak ffjoH hiia wfíúl%u" ffjoH flda,s; lreKdodi iy ffjoH wekav%s m%kdkaÿ hk úfYaI{ Y,H ffjoHjrekaf.ka ,nd ;snQ .=re yrelï o Yla;shla jqKd'

uu jdyfka <Õg .sfha fï Tlafldau bjr lr,d' whshd rlaIK wdh;kh tlal ta rdcldß bjr lr,d ;snqKd' jdyfka fyd|gu vefïÊ fj,d f¾äfhagf¾ weo fj,d ;sínd' jdyfka f.kshkak nE f¾ia fjkjd' yok ;ekg l;d lr,d mgj,d heõjd' Th Tlafldau bjr fjkfldg yji ;=k y;r ú;r jqKd'


fï isoaêh iïnkaOfhka ffjoHjrhdf.a ìß|o fufia woyia olajd ;snqKd'

fikiqrdod uu u. n,df.k ysáfh thd tkl,a' ug Wfoa l;d lr,d lsõjd ldfrlg yrflla yemamqKd" ldfrlg;a vefïÊ" yrlg;a ;=jd,hs' ug tkak neßfjhs" iuyr úg lsh,d'

ta fj‍f,a ug yßhg ÿl ys;=Kd' jeo.;a wjia:djla' kEoEfhda Tlafldau bkakjd' ta;a ux tkjo wykak .sfha kE' thdg mq¿jka kï wksjd¾hfhkau tk ksid' ux ta;a wfma whg lsõjd ldfrl Èyd kï n,kafk ke;sj we;s fu,ylg yrld .ek n,kjd we;s lsh,d'

ux lSm ierhla l;d lrkak yeÿjd' thd .;af;a kE' oj,a l;d lr,d lsõjd oeka ;uhs yrlf. jev bjr jqfKa˜ ,Ekaâ udiagf¾l mgj,d heõjd lsh,d'

ta w;f¾ kEoEfhda wykjd uy;a;hd flda lsh,d" wehs ke;af;a wykjd' miafi wmamÉÑ fï isoaêh ta whg lsh,d ;snqKd' yji ;=kyudrg y;rg jf.a l;d lr,d lsõjd jdyfka mgjf.k .syska oeka ;uhs jev bjr jqfKa lsh,d' tf;la uu oekf.k ysáfha kE uy;a;hd ta i;dg Th jf.a Tmf¾Ika tlla l<d lsh,d' yji f.or wdjuhs" ux okafka' fldfydu;a thd ueiafila uÿrefjlaj;a urK flfkla fkfõ' kx.sf. fydaïlñka tlg thd wdfj kE lsh,d ÿflka ysgmq ug fï l;dj weyqju thd .ek yß wdvïnrhla oekqfKa'

ixjdoh - ìhxld kdkdhlaldr

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.