දළඳා සමිඳුන් රැගත් කරඬුව වැඩමවූ ඒක දන්තයා ඇත්ගොව්වන්ද හඬවා අවසන් හුස්ම හෙළයි


o<|d iñ÷ka /.;a lr~qj jevujQ tal oka;hd we;af.dõjkao y~jd wjika yqiau fy<hs
uykqjr o<od ud,s.dfõ we;a mka;shg wh;a tal oka;hd wo ñh.shd' ta  wo miajre 3'30g muKhs'

tal oka; yia;shd oyj,a o<|d fmryef¾ lr~qj jevujQ w;r fjk;a m%foaYj, fmryer ux.,H i|yd o iyNd.S jqKd'

furg yS,E we;=ka w;r tal oka;hka ;sfofkl= isá w;r o<od ud,s.dfõ we;a mka;shg wh;a tal oka;hdf.a urKfhka miqj ðj;=ka w;r isákafka fyhshka;=vqfõ we;d iy u,aj;= uy kdysñhkag wh;a iskaOq we;d muKhs'

ñh hkúg jhi wjqreÿ 47la muK jQ tal oka;hd" 1978 jif¾ uykqjr o<od ud,s.dfõ we;a mka;shg mQcd lr we;af;a úu,d lkakka.r ysgmq wud;Hjßh úiska'

ojia oyhla fmryef¾ hk úg yeu wef;lagu w,sfhlagu uykaish f;fyÜgqj oefkk w;r úYajdihla ;eìh yelafla tal o;a;hd .ek njhs o<od jykafia jevujk we;a rdcd fmryerg fmr iQodkï lrkq ,nk .=refoksfha úodkrd, mrmqf¾ j;auka Wreula‌ldrhd jQ ch;sia‌i nKa‌vdr weye,u,afma uy;d i|yka lf<a'

we;eï w,s ysñhkaf.a Ôú;fha ÈhqKqjg;a lvd jeãug;a w,ska fya;=ù we;s njg u;hla we;s w;r i;df.a YÍrfha Wi uy;" kshfmd;=" f.daur" o<" lkaj, msysàu;a .uka ú,dih;a wOHhkh ler iqn wiqn ;SrKh lsÍug w,s ysñhka mqreÿ ‍mqyqKq ù isák nj Y%S o<od ud,s.dfõ w,s we;=ka Ndr ks,Odß m%§ma ñhkm,dj uy;d fmkajd fokjd'

o<od ud,s.dfõ tal oka;hd tjeks jdikdjka;hl= nj ysgmq Èhjvk ks,‍fï fkrxcka úchr;ak uy;df.ao woyi jQ w;r taloka;hd ud,s.djg ,enqKq miq ud,s.d we;amka;sh YS>%fhka j¾Okh jQ njhs úYajdi lrkafka'

;uka n,d.;a yia;shd wjika yqiau fyÆ whqre we;af.dõjd úiska n,disák whqre leudrdfõ igykaj ;snqfka fï whqßka''''

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.