කොළඹ ජාත්‍යන්තර පාසැලකට ගිය කෝටිපති පෙම්වතිය බලෙන් උස්සන් කෝටිපති පුතා හෝටලයකට ගිහින් ගුටිකයි


fld<U cd;Hka;r mdie,lg .sh fldaám;s fmïj;sh nf,ka Wiaika fldaám;s mq;d fydag,hlg .syska .=álhs
cd;Hka;r mdie,l bf.kqu ,nk 20 yeúßÈ ;re‚hla n,y;aldrfhka jdykhl oudf.k meyerf.k f.dia‌ ;,dfyak fydag,a ldurhl§ myrÿka fldaám;s jHdmdßlhl=f.a mq;%hl= fmf¾od ^8 od& w;awvx.=jg .;a nj kdrdfyakamsg fmd,sisfhka jd¾;d fjkd'

fld<U yeõf,dla‌ mdf¾ m%isoaO cd;Hka;r wOHdmk wdh;khl bf.kqu ,nk fuu kS;s isiqúh ielldr 22 yeúßÈ ;reKhd iuÕska fma%u iïnkaOhla mj;ajd we;s nj;a miqj weh tu iïnkaOh kj;d oud we;s nj;a oek.kakg ,efnkjd'

ta fya;=fjka Wrk jQ ;reKhd fuu isiqúh fmf¾od wOHdmksl lghq;= ksudlr ksji n,d msgj hkakg tu wOHdmk wdh;kh wi, /£ isáh§ jdykhlska meñK neiú;a wehg myr§ n,y;aldrfhka jdykhlg kxjdf.k ;,dfyak fydag,hlg /f.k f.dia‌ ;sfí'

tys§ iellre tu fydag,a ldurhl§ isiqúhg myr§ we;' wehf.a lE.eiSu weiqKq fydag,fha l<ukdlre ish fiajlhka iuÕ meñK fydag,a ldurfha fodr lvd wehj fírdf.k frday,a .; lr ;sfí'

flfia kuq;a fydag,fha§ ielldr ;reKhdj w,a,d.;a tys fiajl msßi Tyqj fmd,sishg Ndr§ we;' myrlEug ,la‌jQ isiqúh ffjoH mÍla‍IKhla‌ i|yd fld<U cd;sl frday,g we;=<;a lr ;sfí' myrlEug ,la‌jQ isiqúhf.a mshdo fldaám;s jHdmdßlhl= nj fmd,sish lshhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.