සීක්කු, අසේල අද උසස්වීම් අරගෙන ගත්ත ෆොටෝස්


iSlal=" wfia, wo Wiiaùï wrf.k .;a; f*dfgdaia
miq.sh l%slÜ ;r.dj,sj,§ Y%S ,xld lKavdhu fjkqfjka oialï oelajQ iSlal=f.a m%ikak yd wfia, .=Kr;akg hqo yuqodfjka wo Wiiaùï ysñjqKd'

ta wkqj iSlal=f.a m%ikak n,,;a ks,OdÍ I ;k;=rg;a wfia, .=Kr;ak n,,;a ks,OdÍ II ;k;=rg;a Wiia lrkq ,enQ w;r fï Tjqka Wiiaùï ,nd.ekSfuka wk;=rej ,nd.;a PdhdrEmhs''''Loading...

No comments:

Powered by Blogger.