සෝමාවතියට පෙර, බුදුන්ගේ දකුණු දළදාව තැම්පත් කළ මුල් ස්ථානය සොයාගැනේ


fidaudj;shg fmr" nqÿkaf.a ol=Kq o<odj ;eïm;a l< uq,a ia:dkh fidhd.efka
nqÿka jykafiaf.a ol=Kq o<od jykafia fidaudj;sh ffp;H ;=< ;eïm;a lsÍug m%:u ;eïm;a l<d hehs mejfik ia:dkh fidhdf.k ;sfnkjd' 

ta ueÈß.sßh uyd ;,fld< jej mqrdK rcuyd úydria:dkfhka'

uOHu ixialD;sl wruqo, u.ska l%shd;aul lr we;s mqrd úoHd yd udkj jxY úoHd kï .fõIKhla Tiafia fuu ia:dkh y÷kdf.k we;s njhs wm jd¾;dlre i|yka lf,a'

tys ld, jljdkqj  we;=¿ jeo.;a f;dr;=re /ila wkdjrKh lr .ekSu ioyd lekSï lghq;= wdrïN lsÍu wo fmrjrefõ isÿ flreKq njhs i|yka' 

uOHu ixialD;sl wruqof,a wOHlaIl ckrd,a uydpd¾h m%sYdka; .=Kj¾Ok uy;d i|yka lf<a lekSï lghq;= isÿ lsÍfuka wk;=rej tu ia:dkfha we;s ish¨‍u ixialD;sl wx.hka ixrlaIKh lsÍug mshjr .kakd njhs'

PdhdrEm - fmdf,dkakrej frdIdka ;=Idr f;kakfldaka  

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.