මේ ආත්මෙන් මම යනවා, තව ටික දවසයි ජීවත් වෙන්නේ යැයි බිත්තියේ ලියා දින 7කට පසු අවසන් හුස්ම හෙලූ පුංචි කේෂරගේ සංවේදී පුවත


fï wd;afuka uu hkjd" ;j ál ojihs Ôj;a fjkafka hehs ì;a;sfha ,shd Èk 7lg miq wjika yqiau fyÆ mqxÑ flaIrf.a ixfõ§ mqj;
fï wd;aufhka uu hkak hkjd' uu ;j ál Èkhs Ôj;a fjkafka' uu ÈjH f,dafl hkjd' fïl we;a;gu wmdhla‌' wms fyd| jev lruq' fyd| <ufhla‌ fjuq' 3 jir mka;sfha jhi wjqreÿ 8 la‌ jk l=vd orefjl=g fujka is;=ú,s my< ù tajd ;u ksjfia we| wi, ì;a;sfha mdg l=rej,ska ,shd ;nd Bg Èk y;lg muK miq ish¨‍ fokd lïmdjg m;a lrñka yÈis wk;=rlska ñhheu fl;rï ffofjdamd.; is;=ú,a,la‌o hkak lsj fkdyelsh'

wl=/ia‌i ;sífndgqjdj lksIaG úoHd,h wi, wxl 26" id.r ksjfia mÈxÑ ;sífndgqjdj lksIaG úoHd,fha 3 jif¾ bf.kqu ,enQ mqxÑ à' flaIr jkuka; ñ;aiql= ^8& mjqf,a iqr;,a oÕldr orejdh' Tyqf.a iqr;,a joka l< lS oe {;Skaf.ao" bf.k .;a mdif,a .=rejrekaf.ao" Tjqkaf.a hy¿jkaf.ao úfYaI wjOdkhg fhduq jQfha tu orejd Tyqf.a jhig l< lS oe wmQrej ksidh' tu orejd ish¨‍ fokdf.a wdorhg" ohdjg" lreKdjg ,la‌ úh'

miq.sh m<uq jeksod l=vd ñ;aiql= mdi,g f.dia‌ tod wmQre yeisÍï rgdjla‌ fmkakqï l<o" th lsisfjl=g woyd .; fkdyels úh' tkï wo uu uÕ=‍,a f.orl hkjd' uu wdfh tkafka kE' ish¨‍u .=rejrekag;a lshd je| Tyqf.a hy¿jkago lshd uu uÕ=‍,a f.or hkjd' uu wdfha tkafka kE' lshd we;s w;r" mdi, weÍ mdif,a f.aÜ‌gqj wi,g meñK wdfka ;j hd¿fjda fokafkl=g lshkak neß jqKd' ta fokakdg;a lsh,d tkak ´k' kej;;a mdi,g f.dia‌ ta hy¨‍jkaa fofokdgo uÕ=‍,a f.or hk nj mjid ;u ksjig wdfõ ;u Ôú;fha wjika Èk lsysmh muKla‌ .; lrk nj Tyqg yeÕS .shd ksidfjka nj fndfyda fokd mji;s'

m<uq jk Èk iji mjqf,a uj;a mshd;a mqxÑ ñ;aiql;a" Tyqf.a ifydaorhd;a" ud;r ;snQ uÕ=‍,a f.or .sfha fndfydau m%S;sfhks' tfia f.dia‌ uÕ=‍,a i;=g iurd rd;%s kej; wl=/ia‌fia ;u ksjig tk w;r;=r" lsisfjl= fkdis;+" fkdme;+ whqßka Tjqka meñ‚ ;%sfrdao r:h wk;=rlg ,la‌ úh' tys§ Tyqf.a mjqf,a ish¨‍ fokd ^uj" mshd" ifydaorhd& nrm;< ;=jd, ,nd .d,a, yd ud;r uy frday,g we;=<;a lrk ,§' mqxÑ ñ;aiql Èk lsysmhla‌ .d,a, lrdmsáh frdayf,a oeä i;aldr tallfha m%;sldr ,eîfuka wk;=rej b;d wjdikdjka; f,i 5 jeksod Tyq Ôú;fhka iuq.;af;ah'

fï jk úg wl=/ia‌i m%foaYhu fndfyda fia lïmdjg m;a ù we;s fï isoaêh iïnkaOfhka fndfyda fokd l;d lrkqfha ;ukaf.a Ôú;fhka iuq.kakd nj l,awe;=j oek.;a nj jegyS Tyqf.a ksjfia ì;a;sfha ta nj ,shd fld<j,ska jid ;nd we;s w;r" Tyq ñh.sh miq tu ì;a;sfha ;snqKq fld< lE,s bj;a lsÍfuka Tyq úiska ,shk ,o fujka joka oelSfuka jv jvd;a mjqf,a {;Skao mdif,a .=rejrekao Tjqkaf.a hy¿ fhfy<shkao uy;a fia lïmdjg m;a fjñka y~ñka mjik joka weiSu oelSu ;rï is;g ixfõ§ oiqka oelSug fï ,shqïlrego isÿ úh'

fï mqxÑ orejd iudchg § we;s m‚jqvh fl;rï wmQreo" wms fyd| <ufhla‌ fjuq' fïl wmdhla‌' fyd| jev lruq' fyd¢ka bkak' fyd¢ka bf.k .kak jeks joka mjiñka lshñka Tyq fuf,dúka iuq.;af;a Tyq .ek iodld,sl u;lhla‌ fuf,dj Ôj;a jk Tyqf.a {;Skag" ujqmshkag" hy¿ fhfy<shkag" .=rejrekag b;=re lrñks' flaIr ñ;aiql orejdf.a wjika lghq;= Bfha ^7 od& ijia‌ jrefõ mjqf,a iqidk N+ñfha§ isÿ lrk ,§'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.