වික්ටර් රත්නායක අවුරුදු 33 ක තරුණියක් විවාහ කරගනී..


úlag¾ r;akdhl wjqreÿ 33 l ;re‚hla újdy lr.kS'' 
uyd ix.S;fõ§ wdpd¾h úlag¾ r;akdhl uy;df.a mq;a f,¨‍ï r;akdhl ;u mshd ñh.sh njg f*ianqla .sKqfï igykla ;nd ;sfnkjd'

Tyqf.a .sKqfï igyka lr we;af;a ‘‘uf.a ;d;a;d ud¾;= m<uqjeksod ñh.sh njhs—

wjqreÿ 9 l fma%u l;djl m%;sM,hla f,i úlag¾ r;akdhl miq.shod wjqreÿ 33 l ;re‚hla iu. újdy ùu óg fya;=j njhs ,xld ryia fj; oek.kakg ,efnkafka'

úlag¾ r;akdhl úiska újdy lr.;a;d hehs mejfik wfïkaød 33 yeúßÈ ;re‚hla jk w;r' nexl=jl fiajh lr tys uQ<H jxpdjlg yiqj nexl=fjka fkrmd oeuQ wfhl=o jkjd'

uQ,H jxpdjg yiqù jerÈldßh jQ wfïkaød f.a Kh uqo, f.ùug bÈßm;a ù ;snqfKao úlag¾ r;akdhlhs'

úlag¾ r;akdhlf.a ìß| ñhf.dia fï jk úg jir 13 la f.ù we;s w;r Tyq Ôj;aj isg ;snqfKa ish Èh‚hf.a ksjfiahs'

flfia fj;;a miq.shod úlag¾f.a ìß| fjkqfjka orejka iQodkï lr ;snQ odkuh msxlgug úlag¾ r;akdhl iyNd.S ù keye' Bg fya;= ù we;af;a Tyqf.a j¾;udk ìß| tys fkdhk f,i lrk ,o n,mEula nj;a oek.kakg ,efnkjd'

miq.sh 13 jeksod odkuh msxlug iyNd.S fkdjQ úlag¾ is;a ;ejq,g m;aj isg we;s w;r tÈk u;ameka mdkh lr ish fudag¾ r:h mojdf.k f.dia wk;=rlgo ,laj ;snqKd' wk;=r isÿjQ wjia:dfõ úlag¾ r;akdhlj frday,a .; lr ;snqfKa mq;a chka;r r;akdhlhs'

flfia fj;;a úlag¾ r;akdhl miqj mjid ;snqfKa ‘‘Thd,d uf.a orefjd fkfuhs' ug orefjd kE' ix.S; jev j,g ú;rhs iïnkaO fjkafka' — f,ihs'

fmnrjdß 18 jeksod úlag¾ r;akdhlhkaf.a 75 jk Wmka Èkh od Tjqka újdy .súif.k we;s w;r fï jk úg w;=re.sßfha msysá úlag¾f.a ksjfia Tjqka mÈxÑj isák nj;a oek.kakg ,efnkjd'

fï w;r miq.shod wNdjm%dma; jQ mKaä;a wurfoajhkaf.a foayhg wjika f.!rj oelaùugo úlag¾ r;akdhlg hdug fkdyels ù we;s w;r Bg fya;=j ù ;snqfKa Tyqf.a fmïj;sh ks;ru Tyq miqmi hduhs'

fldaá 5 lg wêl j;alula úlag¾ r;akdhl i;= neúka fï ;re‚h úlag¾ iu. Ôj;a jk njhs úlag¾f.a <Õu ys;jf;l= wm fj; mejiqfõ'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.