ප්‍රධාන දොරටුව ආශ්‍රිතව දෝෂ 18 ක්. මේවා තියනවානම් ඔබ දුප්පත් වෙයි.


m%Odk fodrgqj wdY%s;j fodaI 18 la' fïjd ;shkjdkï Tn ÿmam;a fjhs' 
n%yau fõo fodaI
ksjfia yß ueÈka fodr ;eîu ksid ksjeishkaf.a ls¾;sh ke;sùu yd ksji 
wkdrlaIs; fõ'

lÈu fõo fodaI
ksji bÈßmsg uv j,la msysgd ;sîu b;d wiqN M, f.k foa

c, ks¾.uk fodaI
m%Odk fodrgqj bÈßmsg jx.=jla f,i we,la fyda ..la jeks Èhmdrla .uka lsÍu ksjig Ok ydks Nj fNda. foam, ydks isÿfõ'

foaj;d fõo fodaI
foaj;d ms<su bÈßfha ksjdi msysgq ùu ks;r l,n, we;sùug yd fjk;a fodaI we;aúh yel'

iqidk fõo fodaI
‍fidfydka uD; YÍrd.dr wi, ksjdi msysgd ;sîuo wiqn M, f.kk ksjfiys Y%shdj ke;slrk wdodhï ;;ajh my, fy,k fodaIhls'

ud¾. fõo fodaI
ksjdi bÈßmsáka jx.=jla iys; ud¾.hla we;akï th ‍b;d wiqNh'

jDlaIdfõo fodaI
ksjfiys bÈßmi fodr fl,skau úYd, .ila ;sîu o úúO ndOl ,ÿkag wm, f.fkk fodaIhls'

l=m fõo fodaI
ksji bÈßfha u <so;a msysgd ;sîu o wiqN M, f.k foa

ia:ïN fõo
ksji bÈßfha m%Odk fodr wi, .,a lKq fyda fjk;a lKq msysgd ;sîu ksid wdrlaIdjg ydks meñ‍fKa'

fldaK fõo ‍fodaI
ksjfia m%Odk fodr me;a; wi,skau fjk;a ksjil ì;a;s fldaK jeàu ksid fuu fodaIh we;sfõ'

oajdr fodaI
ksjil m%Odk fodr fl,skau fjk;a ksjil fodrla msysgd ;sîu wiqN M, f.fkkakls'

ksriaÒk fodaI
l=l=,a fldgq .j .d,a msysgd ;sîu wiqN M, f.k foa

u¾uia:dk fodaI
ksjfia m%Odk fodrgqj bÈßmsg l=Kq li, neyer lrk ia:dk ;sîu iqÿiq fkdfõ'

l=ïNldr fõo fodaI
ksji bÈßfha .fvd,a j,x fmdarKq jeks oE ;sîu wiqNh'

rcl fõo fodaI
ksji wi, frÈ fidaok ia:dk ;sîu iqÿiq fkdfõ'

.‚ld fõo fodaI
ksji bÈßmsg .‚ld ksjdi jeks oE ;sîu fu kï fõ'

O.aO f¾L fõo fodaI
O.aO f¾Ld fyj;a ureY=,h .s‚l;=r yd úÒ hk ¾Ld j,go jyf,a hg ,Suqÿka ,S wdÈhgo n%yau mdoh lemS hk fl‍daK j,go m%Odk fodrgqj ;eîu fodaI iys; fõ'

rdc fõo fodaI
ue;s weu;s jre rcfha ks, ksjdi wdÈhg uqyqKg uqyqK ,d ksjdi msysàu o fodaI iys;h
w;¾cd,fhka Wmqgd .ekSuls
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.