ඩිලන්ත මාලගමුව ආයෙත් සිංහ කොඩිය අංක 1ට ඉහළින්ම ඔසවා තබයි - Photos


ä,ka; ud,.uqj wdfh;a isxy fldäh wxl 1g by<skau Tijd ;nhs - Photos 
wfma mqxÑ rfgka .syska ueo fmrÈ. fiajh lrk fndfyduhla ,dxlslhka myq.sh ojil isxy fldä f,<ojñka fjk;a rgl ch f>daId ke.=fõ wfma rg .ek wfma rfÜ olaI l%Svlhka .ek we;s wNsudkh ksihs'

ks;r ks;r f,dalhg Y%s ,xldfõ wNsudkh úoyd mdk Tn wm lõre;a okak Odjk Y+Í È,ka; ud,.uqj myq.sh Èfkl ueofmrÈ. Odjk ;r.hg iyNd.S jQ w;r tys mej;s ;rÕ foll§ m,uq ia:dkh;a yd 3 jk ia:dk ,nd .ksñka 
Y%S ,xldjg buy;a f.!rjhla f.k ÿkakd'

;u ch.%ykh oel ch f>daId kxjk wmf.a Y%S ,dxlslhka oel È,ka; ud,.uqjf.a fk;g lÿ¨‍ mjd f.k ÿka nj;a ksy;udks l%svdlhl=f.a .;s ,laIK fmkajñka ch f>daId kexjq ,dxlsh iyDohka fj; fufia mjiñka f.!jrh ,nd ÿkakd'

zz wo ueo fmrÈf.ka ud iuQ .kafka ksy;udkS wysxil Y%S ,dxlslhka fndfyda fofkla f.ka ,enqKq wdorh" lreKdj ffO¾hh;a /f.k' Y%S ,xldfõ bm§ug ud 
fld;rï msx l, ;sfnkakg we;szzLoading...

No comments:

Powered by Blogger.