පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමිට පිළියන්දලදී කුණු බිත්තර ප්‍රහාරයක් – (video)


msá¥fõ isßOïu ysñg ms<shkao,§ l=Kq ì;a;r m%ydrhla - ^video&
ms<shkao, fidauùr pkaøisß l%Svdx.Kfha§ Bfha ^26& bßod mj;ajkakg fhÿKq msá¥fõ isßOïu ^wry;a isß iuka;Nø Nø& ysñhkaf.a O¾u ixjdo jevigyklg tfrysj wjg isá msßia .,auq,a l=Kq ì;a;r m%ydr t,a, lr wjidkfha msáh ueo úfrdaO;d m< lsÍu fya;=fjka w;ru. w;ayer oukakg isÿjQ nj jd¾;dfõ'

.=jka úÿ,s kd,sldjla u.skaixúOdkh lr ;snqK fuu O¾u ixjdo jevigyk miajk jrg Bfha iji 6 isg ms<shkao, fidauùr pkaøisß msáfha§ isÿ lrkakg kshñ;j ;snqK nj mQ¾j m%pdrhka f.k f.dia ;snqK w;r msáh ueo fõÈldjl msá¥fõ ysñhka jdä.kakd úYd, wdikho isgqjd ish,a, iQodkï lr ;sìh§ ijia ld,fha isg ysñhkag tfrysj úfrdaO;d olajk msßia msáh jgfldg r;s[a[d m;a;= lrñka .,a uq,a /f.k tñka th mj;ajkjdg úreoaOj ish úfrdaOh m< lrñka isá nj jd¾;dfõ'

isß iuka; Nø kñka fmkS isák fuu ysñhka ;uka wry;a ;;ajhg m;ajQ nj mjik w;r miq.sh ld,fha uydhdk NslaIqjlg iudk wdldrhg yeisfrñka f(rjdo Ydikh úkdY lrk njg we;euqkaf.a úfõpk m< úh' úYd, flala lmñka úfkdao jk" ish¨‍u wdldrfha uia udxY wdydr ms<s.kajñka WmkaÈk W;aij mkaif,a ;nk" Ôj;=ka w;r isáh§u ;udf.a ms<su mkaif,a msysgqjk" mdf¾ jevujoa§ f.da,hska ,jd foll=, fj; u,a bi.kak fuu ysñhkag tfrysj óg jir lsysmhlg tmsg isgu úúO md¾Yaj úfõpk t,a, lr ;snq‚'
Bfha ms<shkao, jevigyk wdrïN lrk wjia:dfõ isg t,a,jQ úfrdaO;d ksidfoda msá¥fõ isßOïu ysñhka tu ia:dkhg jevu lr fkd;snQ w;r ta fjkqjg tysñhkaf.a wkqm%dma;sl fjk;a ysñkula úiska jevigyk wdrïN lr lrf.k hk ,È'jevigykg tlaj isáfhao iq¿ msßils'

isoaêh wjia:dfõ ùäfhdajla my;ska
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.