කඳුළු අතරින් සිනාසෙන්න වෙර දරපු සුලෝචනා රාජාවෙලම හඬවමින් මෙලොව හැරයයි - Video


l÷¿ w;ßka iskdfikak fjr ormq iqf,dapkd rdcdfj,u y~jñka fuf,dj yerhhs - Video
Ôúf;a ú¢kak mq¿jka yeu ÿllau ú¢ñka i;=áka ðú;h f.jkak W;aidy lrk ;j;a tla Èßh Èh‚hla ms<sn| wm óg fmr jd¾;d l<d'

weh rdcdfj," fldka.yfj," kdjq, m%foaYfha mÈxÑ iqf,dapkd wrekao;S' ;ju;a 11 jif¾ bf.kqu ,nk iqf,dapkdg ms<sld frda.h ksid tla w;la wysñ fj,d'

wef.a ÿl wy, fndfyda fofkla wdOdr l<;a wef.a cx.u ÿrl:khg wiNH ÿrl:k weu;=ï ,ndÿka msßio ke;=ju fkfuhs' 

ta;a weh ta ish,a, mfil,d fyd¢ka Ôj;a jqKd' bf.kSug fukau .dhkhg o oialï mdk iqf,dapkdg ffojh úiska jeäl,a ðj;a fjkak wjia:dj ÿkafka kE'

wjdikdjlg fuka óg Èk lsysmhlg fmr weh ñh.shd' ta wehg je<§ ;snQ ms<sld frda.h ksid' ms<sld frda.fhka tla w;la ysñ jqk;a weh ,iaikg ðj;a jqKd' 

ta;a wjdikdjlg fuka wehj fidhdf.k udrh wdjd' tod ,iaikg isxÿ lsõj iqf,dapkd wo ksy~ fj,d' wef.a ujg;a f.or lÜáhg;a wef.a urKh ;du;a ord.kak neye' 

ùäfhdaj my;ska'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.