ආදරවන්තයින්ගේ දවසේ සීදුව බ්‍රාවෝ මුහුණ දුන් මාරාන්තික රිය අනතුරේ හෙළි නොවූ කතාව - Video


wdorjka;hskaf.a ojfia iSÿj n%dfjda uqyqK ÿka udrdka;sl ßh wk;=f¾ fy<s fkdjQ l;dj - Video
‘‘fï fjkfldg;a v%hsj¾ f,a jufka odkjd''—
‘‘iÑka;f. ;;a;afj jeg Wv'' nvg  í,â í,Sâ fjkjd'''—
‘‘fmkqug fldkav jjdf.k lrdnq odf.k ysáhg yß wirKhs—
wdorjka;hkaf.a Èkfha WoEiku wykak ,enqfK ta ;rï fyd| wdrxÑhla fkfuhs' ta fï Èkj, ckm%sh ix.S; lKavdhula jk wð;a ú;dkf.a m%uqL iSÿj n%d fjda ix.S; lKavdhu udrl ßh wk;=rlg uqyqK ÿka mqj;hs' 

n%dfjda ix.S; lKavdhu WoEiku l;r.u mqoìu n,d hk w;r;=rhs fï isoaêhg uqyqK § ;snqfKa'

wk;=ßka nrm;, ;=jd, ,enQ n%dfjda ix.S; lKavdhfï idudðlhskaj we;=<;a flrefKa fonrjej frday,ghs'

;=jd, ,enQ idudðlhka w;ßka jEka r:fha ßhÿrd iy ix.S; lKavdhfï .dhk Ys,amS iÑka; foajkdrdhk nrm;, ;=jd, ,enqjd'

flfia fj;;a n%d fjda idudðlhkaf.a w¨‍;au ;;a;ajh oek.kak jf.au isoaêh jQ wdldrh ms<sn| oek.kak ysre f.disma wms n%dfjda ix.S; lKavdhfï ysñlre wð;a ú;dkf.ag l;d l<d'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.