ප්‍රින්ස්ට අසාධ්‍යයයි – නංගී උදව් ඉල්ලයි (VIDEO)


m%skaiag widOHhhs - kx.S Woõ b,a,hs ^VIDEO&
miq.sh ojia j, ckm%sh .dhl m%skaia Woh m%shka; uy;d frda.S ;;ajfhka ysáhd lsh,d Thd,d okakjfka'

ta;a m%skaia uy;d ;rul iqjh ,nd isáh;a wdfh;a m%skaia uy;df.a frda.S ;;ajh W;aikak fj,d lsh,d m%skaia uy;a;hdf.a kx.S wmg lsõjd"

b;ska m%skaia Woh m%shka; uy;a;hdf.a fï frda.S ;;ajh iqj lr .ekSug mq¿jka whg wdOdrhla lrkak lsh,d Tyqf.a nd, ifydaoßh jk Ysfrdaks m%shx.sld m%kdkaÿ uy;añh rislhskaf.ka b,a,Sula lrkjd'

fï i|yd leu;s risl risldúhkag mq¿jka cd;sl b;sßlsÍfï nexl=fõ we,amsáh YdLdfõ S'P' m%kdkaÿ kug ;sfnk .sKqï wxl 100948803862 iy fldu¾I,a nexl=fõ we,amsáh YdLdfõ S'P' m%kdkaÿ kug ;sfnk .sKqï wxl 8103017799 hk .sKqï j,g uQ,Huh wdOdr ,ndfokak'

óg wu;rj .dhl m%skaia Woh m%shka; uy;dg Woõ Wmldr lsÍug leu;s flfkla bkakjd kï thd,g mq¿jka Tyqf.a nd, ifydaoßh jk Ysfrdaks m%shx.sld m%kdkaÿ uy;añhf.a 0769111838 hk ÿrl:k wxlhg wu;,d jeä úia;r oek.kak'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.