පිහිණුම් තටාක, ධාවන පථ සමගින් දකුණේ ඉදිවන සුපිරි බන්ධනාගාරය (PHOTOS)


msysKqï ;gdl" Odjk m: iu.ska ol=fKa bÈjk iqmsß nkaOkd.drh ^PHOTOS&
wla‌lr 58 l N+ñ m%udKhla‌ ;=< remsh,a ñ,shk 4996 l úhoñka bÈflfrk wÕ=‍Kqfld,me,eiai nkaOkd.drfha jev wdrïN flrefKa 2014 uehs 16odh' fuys /|úhka 2000 la‌ muK r|jd ;eîug yelsh'

kj nkaOkd.drhg nkaOkd.dr frday,la‌" jD;a;Sh mqyqKq uOHia‌:dkhla‌" l¾udka; i|yd fjku f.dvkeÕs,a,la‌" ks,OdÍka i|yd ks,ksjdi 140 la‌ iy ;kslv ks,ksjdio we;=<;a fõ' ;jo óg¾ 4000 l Odjkm:hla‌" óg¾ 25 lska hq;a mq¿,a kdk ;gdlhla‌ .Dyia‌: l%Svdx.Khla‌ iy nkaOkd.dr ksIamdok fjf<| ixlS¾Khlskao hq;=h'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.