දරුවන් බේරන්න මව චීටාට ගොදුරුවී දිවි දුන්නැයි අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වන ඡායාරූපයේ ඇත්ත නැත්ත එළියට - Photos


orejka fírkak uj Ögdg f.dÿreù Èú ÿkakehs wka;¾cd,fha yqjudre jk PdhdrEmfha we;a; ke;a; t<shg - Photos
fï Èkj, iudc cd, Tiafia yqjdudre jk Ögdjka fofofkl= úiska bïmd,d j¾.fha uqfjl= f.dÿrla njg m;alrkakd o¾Ykh ms<sn|j úúO l;d uefjñka ;sfnkjd'

we;euqka mjid ;snqfKa tf,i Ögdjkag f.dÿrejkafka bïmd,d j¾.fha uqj foakqjla nj;a weh tf,iska ys;du;du urKh ,xlr.kafka ;ukaf.a megjqka fofokd Ögdjkag f.dÿre ùug fkd§ Tjqkag m,dhkakg wjia:dj Wodlrñka nj;ah'

kuq;a fï l;dj ms<sn|j fndfyda fofkl= úYajdi fkdl< w;r we;euqka rEmh ÿgq ie‚ka ta ms<sn|j ks.ukhg t<EU ñ;=rka iuÕo tu mqj; yqjudre lr.kakg úh'

kuq;a tys i;H isÿùu tfia fkdjk nj fï jk úg wkdjrKh ù ;sfí' PdhdrEm Ys,amshd úiska fuu PdhdrEmh Tyqf.a leurdfõ igyka lrf.k we;af;a 2013 jif¾§ jk w;r ta Maasai Mara kï cd;sl rlaIs;fha§hs'

PdhdrEm Ys,amshd mjik mßÈ fuu isoaêfha§ bïmd,d uj iuÕska megjqka fofofkl= tu ia:dkfha§ fkdisg we;s w;r Ögd iy Wf.a megjqka bïmd,d miqmi yUd tuhs f.dÿr w,a,df.k ;sfnkjd'

Ögd uj miqj bïmd,df.a fn,a, ;shqKq o;aj,ska w,a,df.k megjqka fofokdg f.dÿrla veye.kakd wdldrh lshdÿka njhs PdhdrEm Ys,amshd úiska PdhdrEmo wka;¾cd,fha m<lrñka mjid ;snqfKa'

flfia kuq;a wka;¾cd,fha m<ù we;s jHdc mqj;aj, fuu PdhdrEmhg iïudk mjd ysñjQ njg mejiqk;a tys lsisÿ i;H;djla ke;s nj;a úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.