සුරූපී මේනකා මධුවන්තිගෙන් පිරිමි ලක්ෂණ පහළ වෙලා..? - Photos


iqrEmS fïkld uOqjka;sf.ka msßñ ,laIK my< fj,d''@ - Photos
fïkld uOqjka;s .ek fï ojiaj, udr l;djla ;uhs me;sfrkafka' fïkld lshkafka fldfydug;a w¿;a mqj;a ujkakshla' fldfyduyß fï ojiaj, kï fïkld .ek lshfjkafka fjkiau l;djla' fï l;dfjka jeäfhkau l,n, jqfka fïkldg wdof¾ lrk risl msßi'

fndfydu iqkaor rE imqjlg ysñlï lshk fïkld ld w;r;a ckm%sh fjkafka ksy;udkS l,dldßkshla úÈhg' ta;a ysgmq .uka fïkld .ek oek .kak ,enqk fï wdrxÑfhka fndfyda whg wfka wfmdhs lshjqkd' wms mKodf.k wdof¾ lrk ldka;d pß;hla tl mdru msßñfhla fjkak hkjd lshjqkdu ÿl ysf;kjfka'

fïkldf.ka msßñ ,la‍IK my, fj,dÆ' fï fjÉp foa ug ldgj;a lshd.kak mqMjkalula kE' fldfyduo fïjd lgla wer,d lshkafka' wka;sug ux fvdlag¾ flfkla ,.g .shd' fïkld jeäÿrg;a fï jf.a ;ukaf.a wmQre ,la‍IK .ek lshoaÈ fïfla w,.sh ;eka uq, .sh ;eka uq,.sh ;eka fydhkak wmsg mqMjkalu ,enqkd'

isoaO fj,d ;shk we;a; l;kaorh fïlhs' fï isoaêh fïkldf.a we;a; Ôú;hg kï fjÉp fohla fkfjhs' ir,j lsõfjd;a fïkld fï ojiaj, r.mdk Ñ;%máhl wef.a pß;fha ,la‍IKÆ fï' b;ska fïkld r.mdk pß;h .ek fï ;rï ñksiaiq l;d fjkafka wehg ,enqkq ta pß;h fïkld iShg foiShla fyd¢ka r.mdk ksid lsh,hs iskudjg iïnkaO wh lshkafka'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.