ඉක්මන කෙටි බව පසක් කරමින් යුද හමුදා සෙබලෙකු අවසන් ගමන් යයි - Photos


blauk flá nj mila lrñka hqo yuqod finf,l= wjika .uka hhs - Photos

wo WoEik 10'30 g muK hdmkfha - wßhdf,a fk¿ïl=,ï m%foaYfha hqO yuqodjg wh;a Ôma r:hla wkdrlaIs; ÿïßh ud¾.hla yryd .uka lsÍfï§ ÿïßfha .eà ;sfnkjd'

tu wk;=ßka tu r:fha isá hqO yuqod fin,d tu ia:dkfha§u ñh.sh njhs wmg jd¾;d jqfKa'


wkdrlaIs; ÿïßh ud¾.h yryd blaukska r:h .ukalrùug W;aiy .ekSfï§ fï wk;=r isÿj ;snqKd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.